20.1 C
Nador
Lexmis 20 Yunyu 2024

Sḥab lxarij kɛan!

Le Rifain

Aṭṭas n sḥab lxarij i yexsen a dd-adfen ɣer Lmeɣrib kɛan x lḥukuma awarn i umi x-asen tbezzez a dd-qessen di ca n ccarikat waha, tinneɣni lla. d manaya i yejjin ccarikat-a ad ggent min x-asent.

Ɛlaḥsab min dd-yusin di Nadorcity, tiweḍ tewriqt di ṭṭeyyara twaḥit d tdewla ɣer Ṭanja, al melyun franek, tawriqt n uɣerrabu zi Sit niɣ zi Jinuwa tiweḍ al 9500 dh s ṭṭumubin, bla lexlas n ttist n kuruna i ittenqaman s 1500 dh.

S uya, sḥab lxarij i yexsen a dd-adfen ɣer tmurt-nsen, ttettren ḥuma ad yili yijj n uɛebbeẓ x ayt bab n ccarikat-a ḥuma ad ggen ijj n ttaman d asebḥan i tewriqin.

Timaynutin

Fser-itt