16.1 C
Nador
Ssebt 13 Yebril 2024

Rraḍi d Stittu ttwaṭṭfen minzi mmenɣen aked ijjen ujunalist n Cuf tv

Itwaṭṭef iḍennaḍ n lḥedd (05/07/2020) ujurnalist Σumar Rraḍi d Σimad Stittu, zegga mmenɣen aked ijjen ujurnalist nniḍen n Cuf tv i tuɣa ten- iḍeffren.

Amec yettwassen ila Cuf tv (min xef qqaren ila tudes i Lmexzen) tuɣa tizzar-as tehwa-d x Rradi zegga tuɣa yettwaṭṭef kter zi mertayen, minzi tuɣa cekken dag-s ila ittemɛawen aked ijjen ukapitan n ucekkem d Abriṭani.
Alaḥsab araq n Ledesk; i di ixeddem Σumar Rraḍi, ameggaru-ya yufa ijjen ṭṭumubin lebda tḍeffer-it, Ledesk, yenna-d ɛawed, ila Rraḍi d umeddukel-nnes wami dd-ffɣen zi lbar, ufin zzat-sen aneɣmas-a n Cuf tvi tuɣa yexsen ad ten-isewwer, xenni la nitni jebden-d tilifun ḥuma ad t-sewwren uca ikker umenɣi jar-asen, awern-as ad d-tettas ijjen stafit ad ten-teysi ɣer ijjen wemkan la d ijjen ma issen mani ar lux.
Σumar Rraḍi, ikker x-as aṭṭas n umherwaḍ zegg i d-tegga Amnesty International ijjen uneqqis tenna-d dag-s ila tilifun n Rraḍi yettwagg dag-s ijjen prugram n ucekkem, prugram-nni tezzenz-it ijjen fabrika d Tayzraliyt i tenbaḍt n Lmuɣrib, ameggaru-ya inker manaya, yerr-d x Amnesty s ijjen uswieḍ.

Timaynutin

Fser-itt