20.1 C
Nador
Lexmis 30 Mayyu 2024

Prof. Dr. Mena B. Lafkioui tessufeɣ-dd tiɣuriwin d jjdid.

Temmerni-dd ɣer tussna n  Tmaziɣt n Arif, ij n tɣuri d jjdid n Massa Prof. Dr. Mena B. Lafkioui, Tarezzut-a tamassant umi tsemma „Rif Berber: From Senhaja to Iznasen. A qualitative and quantitative approach to classification.“ Tɣuri-ya tebna am lebda x ddsas d akadimi. Ad tili d ij n tala i yenni yeqqarn Tamaziɣt niɣ inni deg-s irezzun.

Am lebda, Massa Lafkioui tessers PDF n lxedmet-nnes fabur deg wantirnit, i marra wi yexsen a zeg-s yestenfaɛ (ad tafed da. ) Tiɣri-ya tsedda deg usit n Academia, x uɣeẓḍis n kṭer i 20 n tɣuriwin-nniḍen, niɣ n tussnawin i xef texdem  Massa Lafkioui.

Mala texsed a testenfɛed zi tussna-ya, ad tafed marra tmun di tefrayt n Prof. Lafkioui da: Academia

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt