27.1 C
Nador
Ttlat 23 Yulyu 2024

Pap François : yetter awadem zeg imezdaɣ imezwura n Kanada.

Pap François itter awadem ass n letnin alaḥsab « amsurruf aɛeffan » i tegga teglizt-nnes i imezdaɣ imezwura i waṭṭas  n iseggusa di ddaxiliyat kunṭra i iḥenjiren di Kanada.

Deg ijjen trezzift-nnes ɣer tmurt-a i d-yusin deg Umarikan n yeẓẓelmeḍ, François itter awadem zeg wagduden imezwura di tmurt n Kanada, deg ijjen yinaw i yegga di Maskawcis, di jjihet n uɣelluy n Alberta.

« Tettreɣ awadem s wul inneyzem, alaḥsba tuɛɛefna i yeggin Imasiḥiyen kunṭra i wegduden imezwura ». D aya i yenna Pap (85 iseggusa), d netta inɛem belli « aṭṭas n yigmamen n teglizt » wwḍen ad « redlen tussna mamec ggin tawayt n bezzez ».  

luluf n iḥenjiren tarwa n wegduden imezwura, d twacunin-nnsen wwyen-ten ɣer ddaxiliyat i ttuɣa segguren lefquyat d iwdan n ddin ikatulikiyen deg umeggaru n lqern 19 ar aseggas n 1990, deg ijjen uprugram i ttuɣa ixsen ad igg ijjen « usidef adelsan » (intégration culturelle) n ayt tarwa n tmurt di tussna n icemlalen imenɛen Kanada.

Di tlatin iseggusa tameggarut, tegga lḥukuma Takandiyt d teglizt ijjen trezzut di ddegg-a n denf i ttuɣa ittawin ɣer lmewt, ttaɛeddu asiksi, d tawayt n bezzez i waṭṭas n imeẓẓyanen.

Imezdaɣ imezwura nnan belli ittwagg di lḥeqq-nnsen ijjen « tɣarsiwt d tadelsant ».

Tala: Reuters

Awal i yenna Pap – d ijjen tmeslayt i ttuɣa tettren imezdaɣ-a i waṭṭas n iseggusa –reḥḥben zzag-s s tcarrifin di Maskwacis, i yellan d ijjen ubilaj n imezdaɣ imezwura deg yeffus n Edmonton mani munen ayt imezdaɣ imezwura, iḥerḍanen d ikatuliken icemlalen..

Awzir amezwaru Akanadi, Justin Trudeau d Mary Simon, lḥakma tameqqrant n tmurt mani zeddɣen igduden imezwura, ttuɣa-ten dinni ḥeḍren.

Aṭṭas zzag-sen ttuɣa ssehwa tiṭṭawin, ssizɣen imeṭṭawen-nnsen i d-ihrubbzen, niɣ derrɛen inni ttuɣa yellan aked uɣezdis-nnsen. Imɣaren n wegduden imezwura, ggin ijjen taɛmamt n wafar i zi ittwassnen x uzellif n Pap François.

«  Raq-a mani da i nenngru issendef dag-i ijjen twacit n tiqqest d tgerzawt i zi uciɣ deg iyuren imeggura ». D aya i yenna Pap d netta ineɛɛem s ddenf afiziki, s ddenf n wawal, wenni n tnefsit d wenni n yiman ». I yettwaggen x iḥenjiren i waṭṭas n iseggusa.

« Manaya ixes ad yini aṭṭas n tmeslayin ɣer-i nec”. I tenna Deborah Greyeyes, i iɛelmen 71 iseggusa, tagmamt n wegdud n “Muskeg Lake” ijjen zeg tijmaɛin timeqqranin n wegduden imezwura di Kanada.

“Ttwaliɣ ixess ula d neccin a nsameḥ di ca n lweqt”. I tenna i AFP.

Zi may 2021, kṭer zi 1300 n wemḍel wer ttwissnen ayt bab-nnsen ttwafen di ca n iraqqen d iqdimen n temzgida, aya isseḍhec Kanada merra, suya tebda s cwayt cwayt tneɛɛem s tillas i yekkin x umezruy-nnes.

Pap François isafar d netta itteqqes-as ufud-nnes, s uyenni i zi ttuɣa yeggur s ijjen tqabut d tkarrusat.

“tettrud timexsa”

Qbei i tebrat n François, André Carrier ameqqran n tfidiralit n Manitoba, yenna belli jjmaɛet-nnes ttuɣa ttrajan amelqi-ya s ijjen usitem.

« Agdud-a amezwaru, tettɣil ila mala tru, qa tettru s tmexsa. Zi senni, tjemmɛed imeṭṭawen x ijjen umursu n tewriqin uca tettegg-ten deg ijjen uqrab », Aya d ijjen ḥajet zi leɛwayed i ttuɣa tteggen.

« Inni i dag-s icerrken ixess-asen ad jemɛen iqurab, a ten-kemḍen awerni i yijjen tẓallit, “ḥuma ad rren imeṭṭawen n tmexsa i Rebbi ». I yenna.

tala: Reuters

Awerni ijjen lweqt n waraḥ as-d, ruḥen ijjen ukabar n igududen imezwura ɣer ubatikan, dinni immelqan Pap mani i dasen-itter awadem i twalat tamezwarut, inna-asen belli iggur ad d-yas ɣer Kanada.

Twasit-nnes netta ɣer Kanda ila ɣer-s ijjen lhimmet d tameqqrant i yinni inejmen d twacunin-nnsen, minzi nitni ɣer-sen ijjen tɣuni d tameqqrant aked ucal mani ttɛicen.

Twasit ɣer Kanada

twasit n Pap, ttuɣa ttɣa ttrajant, maca ɛawed aṭṭas i x-as itteggen apulimik.

Aṭṭas zi midden ssitimen zi François ad igg ca n izumal, am zeɛma ad yerr ca n imursuten n wegduden imezwura i iḥreḍ ubatikan aṭṭas zi mani.

Awerni i tẓallit zzat i luluf n ikatulikiyen di Edmonton, François igeɛɛed ɣer yeẓẓelmeḍ-uɣelluy ɣer uraqq mani ttḥillan, deg Ugelmam n Sainte-Anne.

Arrayes n Kanada iswingim deg wemkan n twafit nni (Liam Richards/ AP)

Awerni ijjen trezzift ɣer Kibik zi 27 ar 29 zi Yulyu, ad isala asafar-nnes ɣer Iqaluit, tmaẓunt n tmura n yeẓẓelmeḍ di Nunavut, d amkan mani zeddɣen imezdaɣ n iskimu di Kanada, mani ɣa immelqa dinni aked iwdan i ttuɣa isseɛdan ddaxiliya qbel ma ad yedwel ɣer Iṭaliya.

François netta d pap wis tnayen i d-yusin ɣer Kanada, awerni Jean-Pual II, i ɣer-s d-yusin tnayen n twalatin deg iseggusa n 1980 d 2002.

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt