16.1 C
Nador
Ssebt 13 Yebril 2024

Paola De Simone, tamselmedt i yemmuten s kuruna amen tessɣara imeḥḍaren di Zoom

Paola De Simone, 46 n iseggʷusa, d tamselmedt di tseddawit n Buenos Aires, temmut amen tessɣara imeḥḍaren

Le Rifain

Paola De Simone, d taselmadt di tseddawit n Buenos Aires di Argentina. Amen i ttuɣa tt-ḍeffren 40 n imeḥḍaren di “Zoom” ass n larbeɛ 2 cutanbir 2020 , ttuɣa tessɣara-ten zi laggʷaj x umezruy n umaḍal di lqern 20. Qbel i ɣa ttwalan imeḥḍaren belli tbedd, wer teqqim ca tessawal. Ttwalan-tt ɛawed tettɣufa, wer tzemmer ad terr nnefs.

Imeḥḍaren-nnes ttuɣa ttseqsan-tt bac a dasen-tessken landris-nnes ḥuma ad laɣan i labilans, maca wer tezmir ca a x-asen terr, alami i dd-irewweḥ wergaz-nnes i yellan d aḍbib, yufa-tt temmut.

Paola (46 n iseggʷusa), 15 n iseggʷusa nettat tessɣara di tseddawit n Buenos Aires . Ttuɣa tenna deg yijjen tzemmemt di twitter belli aqa deg-s abirus n covid-19.

Tɛezza-tt tseddawit, tenna belli txeyyeq x lmewt-nnes, tenna x-as belli ttuɣa-tt d ijjen temselmedt d tameqqrant.

Michelle, i yellan d ijjten zi tmeḥḍarin i yeɣrin ɣer Paola De Simone, tenna x-as deg yijjen tzemmemt di twitter amen dd-tefser ijjen tteswirt-nnes teqqimx lbiru: “Umi iɣriɣ Paola De Simone, teḍra-dd ɣer-i tteswirt-a. Ya tamselmedt niɣ! Tejja iwdan walli ɣir ad fehmen tademsa (L’économie) waha, maca tejja-ten a tt-xsen…”

Arjentina, zi tmura i di yegga ubirus n kuruna min x-as. yelqef ca n 472 000 n yewdan. Yenɣa zeg-sen kter zi 9700.

Timaynutin

Fser-itt