25.1 C
Nador
Larbeɛ 19 Yunyu 2024

Nura Γeryani: D Tatunsit tettɣennej s Tmaziɣt

zi Facebook n “Nora Gharyéni”

Kateb yasin, deg yijjen lweqt, tuɣa-t zeg imariten yudrusen di Tmazɣa i yerrin taynit i iẓuran-nnes n Tmaziɣt. Weḥḥed-s tuɣa yeccaten aqerṭas x Tmaziɣt. Mayen yeẓẓu Kateb Yasin, idwel ass-a d iger iccur s benneɛman.
Nura Γeryani, d Tatunist, waxxa tlul-d d nettat wer tessiwil Tmaziɣt maca zegg terzu deg umezruy n Tunes tufa ixef-nnes belli d Tmaziɣt. Zi senni tebda tettegg tizemmar-nnes maḥend ad tekkes taεejjajt x Tmaziɣt-nnes.
Deg wass n 05 zi yulyuz, tessufeɣ-d ijjen uɣennej qqaren-as “takrust”. Aɣennij-a tegga-as abidyuklip, yiwweḍ ɣer ca n sebɛalaf n midden i t-yeẓrin.

Timaynutin

Fser-itt