27.1 C
Nador
Ttlat 23 Yulyu 2024

Nniyaba teḍfar ajurnalist Ɛimad Stitu, s “ucrak di ttaɛeddu asiksi”

lerifain.fr 

Aṭṭas n iseqsan ttemrusan x tlelleyyin di Lmuɣrib. Zegga ṭṭfen Ɛumar Rraḍi, wcin-as ttuhmet n ttaɛeddu asiksi x ijjen tjurnalsit txeddem akid-s deg usit n ledesk.ma. Nnyaba, txes ad teḍfar ula d ameddukel-nnes Ɛimad Stitu, i yellan ula d netta d ajurnalist. Ttuhmet i das-ggin: “acrak di ttaεeddu asiksi”. Muḥemmed Lmesɛudi, ig illan d abuɣaw n Ɛumar Rraḍi, yenna: “ammu, yedwel ccihed-nneɣ la d netta icrek di tɣawsa-ya”.
Aṭṭas n tmesmunin n tseqqar n wemdan, deg umaḍal. Ameknaw: “Human Rights Watch” d “Amnesty International“, ḍelqent i ijjen unhezzi d ameqqran maḥend ad d-rxun i i Rraḍi. Aṭṭas n imeɣnas n tseqqar n wemdan, ttahamen Lmuɣib ila isxeddam tawriqt n “ssikes” maḥend ad iṭṭef ineɣmasen i wer das-itteɛjiben. Manaya yemsar x Tufiq Buɛecrin, Hajer Rrisuni, Suliman Rrisuni, luxa din Ɛumar Rraḍi.

Izwar Itwaṭṭef deg wass n xemsa zi cher n sebɛa ajurnalist Σumar Rraḍi d Σimad Stittu, zegga mmenɣen aked ijjen ujurnalist nniḍen n Cuf tv i tuɣa ten- iḍeffren.

Timaynutin

Fser-itt