22.1 C
Nador
Ttlat 28 Mayyu 2024

Nnaḍur wis tnayen iḍefar-it-id Ddriwec deg inni inejḥen di Bakaluriya di ccarq

tala : Nadorpresse

Di tesga n Ccerq, tus-dd Figig d tamezwarut deg inni inejḥen di bakaluriya s ca n 86% n imeḥḍaren i yewwin bak. Yus-dd awern-as Nnaḍur mani i dd-wwyen 80.4% n imeḥḍaren-nnes bak-nnsen. Ddriwec imsettaf-dd awern-i i Nnaḍur di tesga n ccerq.
Alaḥsab aɣemmis n Nadorcity i dd-iwwin lexbar-a, iydar-dd ila ca 3652 n imeḥḍaren ig isseɛdan bak di Nnaḍur.

Timaynutin

Fser-itt