20.1 C
Nador
Lexmis 30 Mayyu 2024

Nnaḍur.. Asbeddi n tɣuri di tlata n temzgidawin n tɣuri

Aselmed s laggwaj

Tenna tamawst n usegmi anamur di Nnaḍur ila iggur ad sbedden tɣuri di Tlata n tmezgidawin. Zeg wass n larbeɛ 30 ɣuct, ar ɣa ɛdan 14 n wussan. Manaya di tnayen n temzgidawin n tɣuri n ttmenyat d ijjen lkulij nniḍen. Iggur ad fesren x wass i di ɣa dewlen ad ɣren di simana-ya tanita.

Tenna tamehla n usegmi di Nnaḍur, ila tamezgida n Rrisala 2 d Lmada ufin kuruna di tnayen n tmeḥḍarin d ict tselmadt. Di min iqqnen ɣer Lkulij n Ṭariq Ben Ziyad, ufin Kuruna deg ijjen tselmadt. Xenni di Lkulij-a wa ggin dag-s aselmed s laggʷaj.
Ittas-d manaya, d Lmuɣrib ɛad ittzemmam kul twalat aṭṭas n nnumrawat s imehlak n Kuruna. Mani wer d-ittbin ca ila di ladas zemmren ad qḍan x lehlak-a. Γir mala tettwaf ca n bakuna di ladas.

Timaynutin

Fser-itt