21.1 C
Nador
Jjemɛa 21 Yunyu 2024

Netflix : Maymmi Squid Game ijebbed-dd imeẓra zi dduniyt qaε  ?

Mala ttuɣa ɛad wer teffirjed ca di Squid Game, izemmer tili teslid x-as ɣer imeddukal niɣ teɣrid x-as ca n ḥajet.

Zeg wami i das-ḍelqen i useddi-ya di Netflix ca n tnayen n simanat zeg wami; aṭṭas n midden i dag-s ittfurrujen deg umaḍal amen yekmel.

Aseddi-ya Akuri ittirar x ijjen tirart n wen ɣa iqqimen idder. Squid Game idwel ittemḥizwar aked useddi Amirikani Bridgerton x man wen zzag-sen i yewwin aṭṭas n tmeẓra x Netflix.

Xirebbi n imeḍfaren ufin belli qelɛen-dd nnefs i usewwer i das-ggin i useddi-nni d mamec ɛawed smunen jar iwriken (les personnages) i dag-s ittiraren. Aked manaya, inni i x-as ibedden xsen a zzag-s ɣzen di tnefsiyt n bnadem. Merra manaya ijebbed-dd aṭṭas n yewdan ɣer Squid Game zeg umaḍal amen yekmel.

Taɣersiwt deg wazzareg n tiraret

Di Squid Game din 456 n uwrik nnuɣen deg umerwas d lfeclan di dduniyt. Tticen-asen ad awyen ca n 93 melyun dollar mala rebḥen deg ijjen tseddit n setta n tirarin neqqent; maca wenn ɣa ixsren, bbaḥ, ad immet.

Tirarin-a hewnent ; zemmrent ad ilint d tirarin n lebẓaweẓ i ttuɣa ttiraren imḥizwaren di temẓi-nnsen. Imken min dd-ijebbden iwdan ; d ddegg-nni n uxelleṭ jar tirarin n temẓi d mamec bnadem ittegg min ɣer-s d jjehd bac ad yawi tasemɣurt-nni n ttmenyat i ɣa issufɣen bnadem zi tnaɣit n imerwusa.

Iqqar Dong-hyeok amessufeɣ n useddi-ya : « Aɣamar i yetteggen ca n imḥizwaren qeḍɛen layas zi tudert maḥend ad rebḥen deg ijjen umḥizwar n lebẓaweẓ; d manaya i dd-ijebbden iwdan ɣer useddi-ya ».

Tala: Netflix

Irni : « Tirarin hewnent, uca tettafed lxezrat n midden teqqnen ɣer isegbaren (les acteurs) kṭer zi mamec teqqen ɣer mamec ttiraren ».

Din ijjen tmeslayt-nniḍen i dd-jebbden imeẓra, nettat d aẓuyyet ɣer min yeɛdan ; zi manayenni tirart n lḥelwa n Dalguna i yettɛjiben i Ikuriyen, qa ssiwleɣ x-as di texrazt tis tlata n Squid Game.

Di tirart n lḥelwa-nni, kul ijjen zzag-sen ixess-as a dd-ikkes ijj n umursu n lḥelwa i yellan d tazdadt s waṭṭas d netta isxeddam ij n tseyneft ; maca mursu-nni i dd-yerẓa ixess a ɣer-s tili ij n furma.

Mala amḥizwar-nni iwweḍ a dd-yekkes ijjen furma tili texxumbel uca mursu-nni yerẓa-as, xenni da ataf ixsar.

Ijjen zeg imeẓra Ikuriyen yura x Twiter : « Squid Game ijja-ayi ad cehhiɣ leḥlwa n Dalguna ɛawed, imken ɛecrin iseggusa wer tt-cciɣ. Ma ɛad qa-tt tella ? Wer ssineɣ ma a tt-afeɣ ma lla ? ».

D iwdan am cek am nec.

Ca n imekritiken ttwalan ila aseddi-ya iwweḍ s iwriken-nnes i dag-s, minzi ttsufran s usinef i yettɛicen. Merra iwriken-a ttɛicen deg imerwusa, s uya qa rewsen deg waṭṭas n midden i yellan deg wamun.

Anebraz (héros) n useddi-ya d ijjen bnadem wer ixeddem, ittsufra bac ad yerbeḥ aweqqar n lwacun-nnes. Aked timsarin (les événements) n useddi-ya ad immelqa aked ijj n uḥudri irwel-dd zi Kuriya n yeẓẓelmeḍ d ijjen nniḍen d Apakistani ittnɛedda x-as upaṭrun-nnes.

Tala: Netflix

Yeqqar Kim Piong-gang, aselmad n yedles di tesdawit n Sangmiong : « iwdan, jarkṭer tasalt tamaynut zeg iḥudriyen, ttɛicen leɣrubiyyet di tudert, suya ttbeddan aked iwriken i yettiraren di Squid Game ».

Aseddi issruɣa tifawin x uɣezdis n umḥizwar i yellan di bnadem Akuri. Ijjen zeg imḥizwaren-nni yenna ca n tiwalin ɣer-sent lmeɛna d ameqqran : « merra imedrawen di tirart-a mquddan, qa tticcen-aneɣ tabridt tameggarut bac a nerbeḥ deg ij n umḥizwar maḥend a nekkes lferz i zi nettsufra deg umaḍal n berra i tirart-a ».

D tukkerḍa ?

Aṭṭas n isiten semquddan jar Squid Game d ufilm n Parasite Akuri i yewwin tasemɣurt n wuskar deg useggas n 2019. Afilem-a i yessawalen x beṭṭu i din jar imeẓlaḍ d ayt bab n wagla.

Din ɛawed wi ismquddan aseddi-ya aked ijjen ufilm d Ajappuni-nniḍen. Din wi iruḥen qqaɛ ad yini ila qa axarres n useddi d tukkerḍa.

Dong-hyeok iqqar x manaya « bdiɣ tteblaniɣ i Squid Game deg useggas n 2008, bdiɣ ttariɣ sinaryu-nnes deg useggas n 2009… Amserwes-nni din yus-d amenni waha, la d ijjen ma iksi-dd zi wenniḍen ».

Waxxa amenni, umi iwweḍ Squid Game ɣer waṭṭas n midden, aberru zzag-sen tettren maḥend ad yili ijjen wezgen-nneɣni n useddi. Maca ittban-dd ila iwdan ixess-asen ad rajan aṭṭas ɛad i ɣer-sen ɣa yili min xsen.

D aya i yenna Dong-hyeok i tesɣunt n Faryatti : « ɛad wer fekkreɣ di ca n wezgen-nneɣni i Squid Game, ɣir afekker dag-s ittawi-dd lweḥlan zi lux ».   

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt