18.1 C
Nador
Larbeɛ 22 Mayyu 2024

Musa Aɣerbi yeggur ad d-issufeɣ ijjen udlis d amyanu.

Adlis n Musa Aɣerbi

Musa Aɣerbi, i yellan zeg imeɣnas n Tmaziɣt imezwura di Arrif. Deg ussan-a i d-igguren yeggur ad d-issufeɣ ijjen udlis ittbeqqec dag-s x umezruy n atrar n Lmuɣrib. Ula kter mayen iqqnen iwdan n “umssu anamur” d mamec ttuɣa i d-xezzren ɣer Tmaziɣt. Musa Aɣerbi, yeqqar deg weɣlaf n udlis-nnes: “neccin d ijjen tecwiḥt zi tussna n lebḥer acemlal, ammu i ttuɣa aneɣ, ammu i ɣa neqqim. Ar mani i daneɣ-d-usin iḥewwasen iɛrubiyen xsen ad aneɣ-bḍan x lebḥer i yellan d beddu n tɣerma tafengant”.
Musa Aɣerbi ttuɣa-t d aselmad di tesdawit n Muḥemmed Amezwaru deg Ujda. Mamec ttuɣa yellan zeg inni isbedden tamesmunt n Yugurten deg useggʷas n 1995.

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt