18.1 C
Nador
Larbeɛ 22 Mayyu 2024

Murtaḍa: xmi ttakiɣ s tweḥdanit, tteggeɣ aman d ssekkʷar ḥma ad dd-awyeɣ tizizwa

Ilyas Aqelluc, ijjen zeg imeɣnas n Lḥirak n Arrif i yekkin leḥbes. Igg-dd ijjen ttedwina, mani dag-s inna ila issiwel dag-s aked Murtaḍa Iɛemracen, ijjen zeg inekraf i dd-yeffɣen qbel i lɛid.

Zegga ig isseqsa Ilyas Murtaḍa x mamec tuɣa isɛedda ass-nnes yenna-as belli : “Xminni i dag-i tettett tiriwt n tweḥdanit-inu. Ttawyeɣ-dd ijjen tqedduḥt n plastik tteggeɣ dag-s aman d ssekkʷar uca srusiɣ-tt ɣer tburjet n texxamt-inu maḥend ad dd-awyeɣ ca n tzizwit niɣ tnayen. Ataɣ ad jjen x wancucen-inu cwayt n lehna d wafra. Xenni ttasent-id deɣya uca ttakiɣ s lḥesran, tettbellaɛ xaf-i taxxamt-inu i yeḥsaren“.

Murtaḍa, tuɣa yettwaṭṭef maca zegga yemmut baba-s, ḍelqen-as maḥend ad yeḥḍar di legnazet, tuɣa ḍeffren-t deg waddad n unufsel, maca waxxa amenni ṭṭfen-t ɛawed.

https://www.facebook.com/rifland.rifking/posts/900125013830667

Timaynutin

Fser-itt