22.1 C
Nador
Ttlat 28 Mayyu 2024

Munir Benɛebdellah karfsen x-as di leḥbes n Biyya

Fesren-dd imeddukal d lwacun n Munir Benɛebdellah, aneḥbus n lḥirak n Arrif di Biyya. Ijjen lexbar ila yemsar-as ijjen uweddeb di lḥebs aɣerman n Biyya.

Iydar-dd ameddukel n Benɛebdellah, Zubir Ribaɛi ca n ifruriyen n mayen yemsaren i Munir. Yenna-dd ila zegga tuɣa din azyenfi n wass, Munir ixes ad iraḥ ad iqqim aked umeddukel-nnes Ḥasan Barba. Ɣer umeggaru n uzyenfi, zegga i dd-itteffeɣ Munir zi texxamt n Barba. Iqaṭeɛ-as wenni ig ittkellafen s ubelleɛ n texxamin, isɣuyy x-as:
“Zi ssbeḥ qa nesɣuyyu ay iz***”. Mayen yejjin Munir ad x-as yerr minzi wer yerḍi ad kid-s issiwel s ddegg-nni n wawal.

Aḥebbas-nni ad t-iṭṭef ad as-igg pursilat maḥend ad t-yawi n wemɣar n usecref, i tuɣa wer din illin. Maca aḥebbas-nni iwwec-as ijjen tnayen n iseqqilen zi ɣer deffer. Mayen yejjin Munir ad zzag-sent yerwel waxxa netta ittwacref. Ɣer umeggaru yudef-dd jar-asen ijjn uxeddam nneɣni n leḥbes ad ijerr ameddukel-nnes zegga i das-iɛawed ca n tiyyta nneɣni i Munir.

Munir, inna-as ila qa netta d anecruf d asertan x lḥirak. Ikker-d aḥebbas-nni yenna-as:
“kenniw teggim lmuḍaharat maca ddewla te***-kenniw d lmexzen aqe**-nnes d azegrar cekk wer ɣer-k min xaf-i ɣa tawyed. Mayen illan di jjehd-nnec gg-it”.
lebda aya x yiles n Zubir Ribaɛi.

Timaynutin

Fser-itt