33.1 C
Nador
Ssebt 13 Yulyu 2024

Min yeɛna “amenzay amezwaru” i daneɣ-ittejjan a naf ifessayen i imxumbal-nneɣ?

Merra idneɣ, nettemsagar, ca n twalatin, aked ca n imukrisen.

Xenni, nxezzer mamec ɣa negg ad asen-naf ifessayen, xelli ifessayen-nni ca n twalatin, wer liqen niɣ wer dag-sen asnulfu.

Maca qa din ijjen tebridt i zi ɣa nefsi merra imukrisen imxumblen, tabridt-a xedmen x-as ijjen llista n imxarrsen imeqqranen.

Tettwassen llista-ya s yisem n “axarres n umeznay amezwaru” tettic awal ila tzemmer ad tessaru ca n ifessayen laqen, tesnufsel asenflul-nneɣ.

Tastratijit n manaya tettraḥ d amezwaru ḥuma a nessen min yeɛna amukris d wul-nnes: amenzay amezwaru ibedd x min iqqar Artistote d “llsas amezwaru i zi tettwassen ca n tmeslayt”.

S ijjen wawal-nneḍni, manaya iqqen maḥend ad nekkes tayyut x ixarrisen imezwura i ɣer-neɣ deg walli, ad ten-neḥrez ɣer ṭṭerf zi senni a nedderkel ɣer tumast n wemxumbel.

Aya ixes ad yini: “ejj x-am/k merra min wer ineffɛen islehha” am iwalen i nennum neqqar : “Iwa ammu i das-nettegg lebda” niɣ “Wer izemmer ad yili ammu” niɣ “Ɛemmers ma negga-as ammu”, awern-as rẓem abrid ɣer usnulfu.

Xmi i ɣa yettwakkes umukris-nni, yettwassen min daneɣ-ixessen a nessen zeg umxumbel, ixess lxezrat-nneɣ n jjdid ad tettwabna s llsas-a ijehden.

D aya i yenna Elon Musk, ttajer bu tmuɣli, d netta d ijjen zeg inni izzuzzaren ijjen uxarres yebna x imenzayen imezwura deg wakud-nneɣ:

“Ifukk ad tettwalid tamussni ameknaw ijjen uklasi n tcejjert tasimuntikt; d amezwaru ilaq ad tfehmed imenzayen imezwura, ittsemma azeqqur d tseḍwin timeqqranin, qbel ma ad teksid amnus i wafar (tifruray), malla wer ɣer-k manaya deg uzellif, ad tweḍḍred”.

Yessiwel Musk x tmuɣli-ya aṭṭas n twalatin.

“Ttemsurrufeɣ aked tmeslayin d leḥwayej zeg ijjen ukadriw d afizik”. I d-yenna Musk i Chris Anderson n tesɣunt n Wired.

“Tesselemmad-aneɣ tafizikt a nxemmem zeg umenzay amezwaru maci s tanalujit (leɛbar)”

Ca n twalatin, wer xeddem bu s arrusitat, maca ili d ccaf

Deg ijjen wemsawal aked Kevin Rose, yessfhem belli xmi nettxemmam s tnalujit, yettwaḥsab axmi “nettegg ca n tmeslayin minzi rewsent di min ittwaggen qbel, niɣ a negg min ggin iwdan-nniḍen waha … Axmi nettɛawad min ittwaggen s ubeddel d ameẓẓyan”.

Yerni-d ɛawed inna belli axemmem deg imenzayen imezwura “yeḥwaj aṭṭas n tinirji tungimt” maca min ittxissen ad yili nican : “ad nsaqar”.

Tim urban, d amsbedded n blog Wait But Why (raja, maca mayemmi), yessfhem beṭṭu jar axemmem s umenzay amezwaru d tnalujit zeɛma am beṭṭu i din jer ijjen ccaf ijhed deg usnenni d ijjen uḥemmas.

Ccaf i d-ittseqaren macca-nnes zi ttejriba-nnes, tamussni-nnes, axemmem-nnes, ittkumasa netta lebda zeg imenzayen imezwura.

Ḥaca aḥemmas iḍeffren ijjen arrusita, waxxa tili yessen mliḥ lallaɣ n macca-nni, ittefham-itt, maca ittxarres s tnalujit (s uɛawed min ggin inneɣni).

S tnayen zemmren ad ssewjden maccat leddent, waxxa d icafen ḍeffren arrusitat.

Maca xminni i tettemrusid zzat i ca n wemxumbel d ameqqran, xenni ittili westay jer ad tsaqared min yecnan niɣ ad tettkupiyad, wer d-itteqqim ad tyerḍed tabluzt tacemlalt maca ixess akid-s traḥ ula d tcaccect n ccaf i d-tt-awiyen.

Ijjen ṭṭumubin d ijjen ssarux

Am waṭṭas n yewdan qbel, am ddegg-a n umudil yejja Musk ad yegg ca n tmeslayin ɛemmers wer ttwaxdiment qbel, manaya aṭṭas n twalatin.

Amaknaw, wami tudef ɣer ufabriki n ṭṭumubinat tiliktruniyin, ttuɣa lxedmet n Tesla ad tessizzel zeg ubeddel amaḍlan ɣer tinirji idummen.

Ijjen zeg imɛaliten imeqqranen i yufa zzat-s netta d asenqes n uɣastar, maḥend ad isaqar ṭṭumubinat i zemmren ad sɣen lɣaci di ssuq.

Xelli maci d manaya iɛernen Henry Ford di beddu-nnes di lqern wis ɛicrin, maca amɛali-nni ttuɣa-t ɣer-s d ijjen.

Ula d ijjen zzag-sen ma saqaren-d ṭṭumubinat, niɣ ula d aseddi n urekkeb.

Nettat tiɣist n Ford aqqa-tt wami yewweḍ ad ifabrika, ad isebbeb, ad yezzenz ijjen mudil T s ijjen ttaman yenqes aked inni i kid-s ittemḥizwaren, manaya yewwi-t ḥuma ad yexleq ijjen ssuq i yeggamen deɣya deɣya.

Ḥaca tiɣist n Musk wami yewweḍ ad yefhem ila “amukris n tidett, amxumbel n tidett d mani llant aṭṭas n tzemmar, ittsemma d asaqar n ijjen macina ittfabrikan macina“. S ijjen wawal-nneḍni, manaya yeqqen ɣer lebni n fabrika”. I d-yenna.

Wami ixemmem di “fabrika am ijjen ufares“, da i ɣer-s d-ilul uxarres n “gigafactory” i yellan d ijjen ubeddel d ameqqran deg yiger n ṭṭumubinat d tinirji.

Elon Musk zeg inni izzuzzaren axarres n imenzayen imezwura

Yettwassen ila issxdem twalat-nniḍen tastratijit n umenzay amezwaru wami i yebda irezzu deg uxarres n usekki n ssarux amezwaru ɣers Mars, yufa zzat-s ijjen ttaman yuɛla aṭṭas.

“Iwa, nniɣ-as: ‘waxxa, awi-d a nẓer imenzayen imezwura. S minzi i yettwaxdem ssarux? Ma s tesbikin n waliminiyum s ukaliti n ujenna, aṭṭas n titan, nnuqqart d ufiber n ukarbun’.

“Mmseqsiɣ: Cḥal qaɛ tili isekkʷa merra manaya di ssuq n tmeslayin timezwura? ” Iban belli ttaman n umatiryal n ssarux yalleh ittegg 2% zi min isekkʷa.

Xenni yegga ad ifabrika ssarux-nnes, di ca n iseggusa, ccarika-nnes SpaceX tessenqes ttaman n ijjen ssarux s 10 n twalatin, xelli amenni, yewwi arrbeḥ.

Ihh, cek wer tellid bu d Musk yak?

Tiqellabutin n Musk ttwaydarent aṭṭas, maci ḥa s minzi mmalent-id xirebbi n tmeslayin, maca netta ixes ad yezzuzzer akunsipt n ijjen uxemmem yebna x imenzayen imezwura.

Maca qa din aṭṭas n imeknawen x tmegga-nnes i yegga di merra igran d wakuden… waxxa deg uswir amdan.

Wer ɣer-k bu ca n twengimt minzi azellif-nnec wer ittidef ca deg waṭṭas n leḥwayej?

D turda.

Mala tḍefred tabridt tamezwarut, ad tɛawded ad x-as tessersed aseqsi, uca ad tesseqsid nican x cḥal n umlayen i nzemmer a nestuka s tidett di buḥbel-nneɣ.

Ittban-d ila neccin ɣer-neɣ ca n tzemmar d timeqqranin deg usekti kter zi mamec nettpinsar.

Alli n bnadem abliɣ izemmer ad yejmeɛ min itteggen 2,5 melyun ujigabayet n tmektit.

Malla wer texsed ad tettud, tzemmred ad tessrsed amxumbel deg ijjen ukadriw-nniḍen, ad terzud x ca n tebridt-nneɣni i zi tzemmred ad tesfesyed amukris n tmketit.

Ammu, tabridt-a tesfekker-aneɣ a nxarres amek ttxarrsen imussnawen, maci a nbedd x turdiwin waha maca ula x iselkanen.

Awettas ixess ad ak-d-iban mliḥ min teḥwajed xmi i ɣa tegged tameslayt-nni i twalat tamezwarut, xmi i tettilid zzat i ca n waddad yemxumbel, niɣ xmi i tettxsed ad tfehmed ijjen lḥal i di yella aṭṭas n yemxumbal.

Amek yenna ufiziki bu tsemɣurt n Nobel Rochard Feynman: “amenzay amezwaru ixess wer nettḥecci i yexf-nneɣ… Minzi cek s ixef-nnec d bnadem amezwaru i yella yehwan ad d-teḥcid i yexf-nnec.”

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt