22.1 C
Nador
Ttlat 28 Mayyu 2024

Min teɛna Narges Mohammadi, tenn iwwin Nobel n wafra?

Tewwi Narges Mohammadi, tasemɣurt n Nobel n wafra aseggʷas n 2023, nettat zeg wudmawen i yettwassnen ittemseksin x tseqqar n wemdan deg Yiran.

Tasemɣurt-a i tiwwi alaḥsab amseksi-nnes ameqqran x tseqqar n temɣarin di tmurt-nnes, yenna x-as wemɣar n tegrawt n Nobel ila nettat d “tameɣnast n tlelli”. Mamec i temseksi maḥend ad tekkes lɛuquba n tikkest n tudert deg Yiran, tmurt-a tameggarut i di ttekksen tudert aṭṭas deg umaḍal amen ikmel.

Zeg useggʷas n 2010 d nettat aqqa-tt di leḥbes, xelli amenni tiweḍ zɣer daxer i leḥbes ad tessiwel kunṭra i tuɛeffna.

Mohammadi, m waḥituxemsin useggʷas, sbedden-tt ca n 13 n twalatin, teḥkem lmeḥkama kunṭra-nnes 13 n twalatin, wcin-as 31 n useggʷas n leḥbes. Luxa aqqa-tt di leḥbes s ttuhmet n “wefsar n prupaɣanda”

Argaz-nnes, ameɣnas aseyyasi umi qqaren Taghi Rahmani, aqqa-t d aḍlib di Paris aked tnayen n tarwa-nnes, nitni wer mziren i waṭṭas n iseggusa.

Yenna mass Rahmani i BBC Faresi ila tamɣart-nnes : “tessawal s yisem n merra n yenn umi temmewc tsemɣurt-a. Teqqen ɣer temɣart, tudert, tilelli [wa d cciɛar i ttuɣa ksin imeskanen], i ttuɣa yellan d ijjen unhezzi d ameqqran deg Yiran, i yellan ar lux ɛad. Manaya ittejja-aneɣ nefreḥ qbala.”

Yenna wemɣar n tsemɣurt n Nobel, ila wami nxes a newwec tasemɣurt-a i massa Mohammadi, minzi nettat tettemseksi kunṭra i lferz d ddenfi asru (systémique).

Waxxa tettwaḥebbes, wer teqqim ca massa Mohammadi tesseɣed waha. Azzɣat, deg ijjen tebrat i tegga zi leḥbes n Evin di Tehran, temmel-d mamec yemsar ttaɛeddu asiksi d ufiziki x temɣarin ittwaṭṭfen zi tmeskanin kunṭra n ddewla Tayiranit.

Ḍḍuqqzent-id tmeskanin-a zegga temmut Mahsa Amini m tnayenuɛicrin iseggusa, zegga i tt-sbedden minzi wer teyreḍ bu arruḍ i ḍeffren deg Yiran.

Mohammadi tura ijjen udlis ɛawed: “White Torture: imsawalen aked temɣarin tineḥbas Tiyranyin, min xef i d-tessawal x min x-as ikkin nettat d 12 n tneḥbas i yellant ttwaḥebbsent di texxamin.

Tura “Qqareɣ ijjen twalat-nneɣni belli manaya ijjen uweddeb d aɛeffan, wer yelli d anefgan”. Terni tenna “Wer zgenfiɣ ar ɣa yemmekkes manaya qaɛ.”

Tasemɣurt-a tus-d i massa Mohammadi awerni 20 iseggusa zegga temmewc tsemɣurt-a i ict tmeɣnast-nneɣni d Tayiranit n tseqqar n wemdan, Shirin Ebadi. Massa Mohammadi ttuɣa-tt d nnayba deg wammas n udafeɛ x tseqqar n wemdan deg Yiran, i yettwaggen s ufus n Ebadi.

Tewwi massa Mohammadi aṭṭas n tsemɣurin di min iqqnen ɣer uweqqer n tseqqar n wemdan deg iseggusa imeggura. Maca umi tiwwi tasemɣurt-a n Nobel, min ɣer yella ijjen uraq d ameqqran deg umaḍal, manaya wer itteɛjib ca aṭṭas i tmurt n Yiran.

Tala: BBC.

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt