33.1 C
Nador
Ssebt 13 Yulyu 2024

Min ismunen Bensɛid Ayt Idder d Najat Ɛtabu?

Iqqes-ayi lḥal wami yemmut ijjen ameknaw Muḥemmed Bensɛid Ayt Idder, ssneɣ ila nefqed iijjen zeg yergazen i ttuɣa yellan deg umezruy. Ijjen zeg wudmawen n “tuẓẓelmeḍt tameɣrabit” s min dag-s, d min x-as illan.

Zeg wami i d-faqqeɣ x min ittemsaren deg yiger asertan di tmurt, d nec ssneɣ Ayt Idder. D amezwaru, min dayi-ijebden ɣer-s d isem n ttekniyet-nnes, minzi yerwes di “Idir”, anaẓur Aqbayli i yeksin tmaziɣt x iɣallen-nnes.

Maca, ɣar umeggaru iban-ayi-d ila jar “Idir” d “Idder” am min din jar waman d zzeyt. Ttemsebḍan, wer ttemselqin.

Idir, yekker-d deg ijjen tmurt tettamen deg ixarrisen i zi ttuɣa yettamen Ayt Idder, xenni yeffeɣ zzag-s amen yeksi s wemnus n yiles-nnes i zi iɣennej, issiweḍ-it amaḍal. Yemmut d wul-nnes yekmeḍ x yedles-nnes.

Ayt Idder, zeg uɣezdis-nnes, xmi i d-ittas ad issiwel Teɛrabt, tfeṭṭeḥ-it Tmaziɣt-nnes, tenn i ittxes ad tt-iderreg s bezzez, ɛemmers war das-sliɣ issiwel s Tmaziɣt mɣar wami ila ixes ad yegg istayen.

Nessen ila ijjen uɣezdis d ameqqran zeg iẓelmaḍen n tmurt ttuɣa-ten kunṭra i Tmaziɣt, ad ggʷdeɣ ad iniɣ ila Ayt Idder d ijjen zzag-sen, mala wer yelli amenni, aqqa ataf aseɣdi-nnes d aseɣdi x lḥeqq.

Mli Ayt Idder d imeddukal-nnes wwḍen ad ɣeḍlen leḥkam ad yili ggin ijjen usistim wer yeggʷij ca aṭṭas x wenni Adzayri d nitni i yettḍen s tnayen idsen zeg webbic n tɛurba.

Awerni ca n ussan d iquḍaḍen zegga yemmut, yessufeɣ-d wegraw anamur Aɛrab, ijjen uswieḍ, ittɛezza dag-s ijjen zeg wudmawen-nnes d imeɣnas-nnes imeqqranen. Min d-immalen ila ssi Ayt Idder, a t-irḥem Rebbi, maci ḥa d ijjen uterras i ttuɣa iḥeṭṭaren i igrawen n Iɛurubiyen-a, maca ttuɣa-t d “ameɣnas-nnsen ameqqran”.

Wer yemsebḍi Ayt idder di walu aked Muḥemmed Lfqih Lbesri, mmi-s n Demnat d Muḥemmed Ɛabed Ljabri mmi-s n Figig d inniḍen i ttuɣa yellan d imaziɣen n yiles, d iɛurubiyen n wul.

Ttuɣa ɣer-sen Tmaziɣt am ijjen lɛarr, kessin-tt akid-sen, ttexsen ad tt-snuffren, ad ilin d aɛraben kṭar zeg weɛraben s yiman-nnsen.

Aṭṭas n yewdan, di temẓi-nnsen, ttuɣa rewsen di Ayt Idder, kkren-d d imaziɣen, maca tessutteḍ-iten tamezgida s tɛurba, i ttuɣa yellan d muḍa xenni. Maca awern-as, beddlen deg ixarrisen-nnsen, zegga wwḍen ad ssnen tidett.

Ad neydar, s umeknaw, Ḥmad Adɣirni i idewlen zeg wudmawen imeqqranen i yewcin tudert-nnes x Tmaziɣt, d Muḥemmed Caca, i yekkin tudert-nnes amen tekmel di berra d netta yessawal, yessɣuyyu x Tmaziɣt.

Maca, aked tisfay n Tmaziɣt d tseqqar-nnes, ɛemmers Ayt Idder ma iḥin wul-nnes ɣer iẓuran-nnes, am netta am Ɛebdesslam Yasin, i ttuɣa isseqnaɛen ixef-nnes ila netta d ayyaw n waɛraben.

Buddhen, ict twalat yenna belli Maziɣ n tidett maci d Maziɣ n yiles waha. Maca Maziɣ wenn iccaten aqerṭas x umezruy-nnes d tdelsa-nnes d yiles-nnes. Aya ttuɣa wer yelli ɣer waṭṭas n yewdan, i ttuɣa yellan d Imaziɣen n yiles waha, bla ca nneɣni.

Mala bdiɣ-d deg umsquddi jar Ayt Idder d Idir, luxa ad saliɣ s umquddi jar “Ayt Idder” d “Najat Ɛtabu”, qqareɣ aked yiman-inu, mli tamɣart-a tazemmurit, tɣennej merra min tɣennej amenni s Tmaziɣt, ad yili cenna!

Iwa d asitem, a nzemmem timegga n Ayt Idder x tdimukraṭit d tilelliyin di texxamt n tergazt d ccenɛet, a nzemmerm timegga-nnes kunṭra i Tmaziɣt ila d fayu n ijjen tsatalat amen tekmel min xef ḥeccen s tɛurba.

Ad yerḥem Rebbi ssi Ayt Idder waha.

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt