32.1 C
Nador
Ssebt 13 Yulyu 2024

Min ɛnan Iburɣwaṭiyen i iḥkmen kṭer zi tlata n leqrun ? (1/2)

Aṭṭas n taynit i yemmewcen i Iburɣwaṭiyen, umi bnan i yexf-nnsen ijjen wudem-nniḍen i tɣilitin d ixarrisen. Ca zeg imrezuten qqaren x-asen ila ixarrisen-nnsen  x-asen « tayyut ». Maca min illan d tidet, aqqa ixarrisen-nnsen msebḍan aṭṭas x jjiran i dasen-dd-yunuḍen.

Ca zeg imerzuten zeg umezruy ɛawed nnan-dd ila merra tiɣuriwin i yessiwlen x « Ayt Saleḥ », wer dd-wcin bu ca n temrarutin qadent x tidet n Iburɣwaṭiyen. Nitni ttuɣa ssawalen ḥa x wudem n ddin d tɣilin n wegdud-a d tedyulujit-nnsen d tebridt-nnsen tabarrant (lmeḍheb lxariji).

Yettɣima wawal ila Iburɣwaṭiyen zi tɣermiwin timeqqranin i ibeddent deg wudem n iḥewwasen.

Iburɣwaṭiyen.. D taɣerma wer nessin mani tella ?

Min nessen ila amezruy n tmurt n Iburɣwaṭiyen wer t-ssɣurin deg yidlisen n umezruy. S uya, aṭṭas n imeḥḍaren d Imaziɣen wer ssinen ca aṭṭas x Iburɣwaṭiyen.

Di lqern wis tnayen ahijri ad tban ddewla n Iburɣwaṭiyen. Ittsemma wami ttuɣa ḥekkmen Imawiyen di ccerq. Ijjen ameknaw Jarir Ṭuburi, yeqqar ila qa Imaziɣen Iburɣwaṭiyen ɣewwɣen di lɛahed n Hicam Ben Ɛebdelmalik.

Ṭuburi yerni yettfessel di manaya, iqqar wami ruḥen ca n Imaziɣen ɣer Dimaceq bac ad mmelqan Lxalifa (Ajellid) ; minzi ttuɣa yuẓa ɣer-sen Lwali n Lmeɣrib « Ɛubayed Llah Bnu Lḥebḥab ». Minzi ila ittegg x-asen ddenf, ijemmeɛ ddaribat bla lqanun d ccerɛ, ittḥarrec x temɣarin.

Agraw n Imaziɣen, ila yella x uzellif-nnsen ijjen qqaren-as « Maysara Lmṭeɣri » aked Ṭarif Ben Malek. Ameqqran n tqebbal n Iburɣwaṭiyen.

Amsagar-nni yefcel, dewlen-dd d nitni ɛessben, wer dasen-iɛjib bu lḥal. Xenni Imaziɣen ruḥen aked tebridt tabarrant (lmedheb Lxariji). Yettwassnen s uɣewweɣ-nnes i yettagin x ddenf itteggen Imawiyen, da i tebda tagrawla x Imawiyen Aɛɛraben.

Imaziɣen xḍaren Maysara Lmṭeɣri  bac ad yili d amɣar kunṭra i Waɛraben, xenni ireẓa-ten deg waṭṭas n iraqqen, ula kṭer deg umenɣari umi qqaren « Lacraf » aseggas n 740. D aya i yeqqar Iben Latir deg udlis-nnes « Lakmil fi ttarix ».

Danita yeqqar umrezu Ameɣrabi Ɛutman Suḥban ila zegga Imaziɣen ɣelben aɛraben, Imaziɣen msebḍan jar-asen wami immut Maysara. Danita, Ṭarif idwel ɣer tmurt-nnes, ɣer Tamessna (Jar yeɣzer Buregrag d yeɣzer Mmerbiɛ).

Ṭarif ad yegg ddewla-nnes Taburɣwaṭit. Maca zegga ɣa yemmet, mmi-s Saleḥ Ben Ṭarif d netta i ɣa iḥekmen. Iwweḍ ad yeḥkem x waṭṭas n tmura i x-as dd-yunuḍen, ar mani tedwel Tabureɣwaṭa zi ddulat iqesḥen qqaɛ di jjihet-nni ca n tlata n leqrun.

Nzemmer a nini ila Iburɣwaṭiyen wer tedwil d ddewla nican ar mani i tt-ttuɣa aked  Saleḥ Ben Ṭarif, zegga i dasen-inna i Imaziɣen ila netta d nnbi, ibda igga-asen ijjen ddin d jjdid i nitni s Tmaziɣt.

Lbekri d Iben Ɛudara, qqaren ila Ṭarif d mmi-s Saleḥ d udayen. Ca nniḍen ameknaw Ben Xeldun qqaren x-asen aqqa d imselmen. Mamec din ɛawed wi yettraḥen iggʷej qqaɛ ar mani i nnan ila Ṭarif zeg yinni iḥewwsen tamurt n Wandalusen deg useggas n 710, semman qaɛ tagzirt n « Ṭarifa » s yisem-ines.

Aya immal-dd ila Iburɣwaṭiyen smunen tiqebbal n Imesmuḍen, Iznaten d Iẓnagen aked tqebbal-nniḍen. Zeg useggas n 740, iggur ad ssersen ddsas amezwaru n ddewla-nnsen, ar mani x-as mseḍfaren ḥekkmen-tt tarwa n Ṭarif, ar mani tedwel d ijjen ddewla tbedd s ixef-nnes.

Taɣerma n Iburɣwaṭen

Zegga immut Saleḥ Ben Ṭarif, iḥekm mmi-s Ilyas, i yeṭṭfen deg wawal n baba-s, ijja tabridt tabarrant d ijjen wufur, ḥuma wer x-as ttsugen jjiran-nnes i ttuɣa yellan d Isunniyen.

Maca awerni i ɣa yemmet Ilyas, danita, ad ibedd lweqt n usbeddi n ddewla, ad bdan di lweqt n tɣerma d lebni ula kṭer di lɛahed n Yunes mmi-s n Ilyas.

Aṭṭas n tmeslayin i daneɣ-iqqaren ila aqqa lweqt i ttuɣa i di iḥkem Yunes, d lweqt n taqsuḥi, minzi di twalat tamezwarut ad dd-mmlen tabridt-nnsen i ttuɣa snuffuren lejdud-nnsen. Minzi Ayt Saleḥ, ttuɣa ttɛicen jar Isunniyen waha.

Tameslayt tis snat, ibda isrusa tabridt-nnes s bezzez x jjiran-nnes i ɣer-s d-yudsen. Igga ijjen taḍa (alliance) d tameqqrant ismun dag-s xirebbi n Imesmuḍen d Ibureɣwaṭiyen.

Di lɛahed-a wwḍen ad saqaren ijjen ljic, ttuɣa ittakkʷaḍ ar 12 n walef n wemnay, wwḍen ad ssersen tabridt-nnsen d tneddam d ledcur di Tamessna d tneddam i dasen-yunuḍen.

Yunes iḥkem ca n rebɛa urebɛin useggas, Ayt Saleḥ wer ten-ttuɣi ca bellɛen x yixef-nnsen, maca nitni msawaḍen aked timura-nniḍen am Idrisiyen, lḥukkam n Sijelmassa, d imezdaɣ n sseḥra d Imawiyen deg Wandalus, ggin akid-sen tasebbabt d tdiplumasit.

Merra manaya issemɣer deg Iburɣwaṭiyen ar mani wwḍent tineddam-nnsen ca n rebɛin n tneddam. Ma ledcur, nnumru-nnsen ila wer ittnḥeddi.

Tafellaḥt tɛawen aṭṭas Iburɣwaṭiyen ḥuma ad bedden x yiḍaren-nnsen, minzi tamurt-nnsen dag-s iɣezran n waman imeqqranen d imeẓẓyanen. Mamec ɣer-s timura n tfellaḥt s waṭṭs.

Aked tafellaḥt ila ɣer-sen ula d tayemra n iselman, rni x-as tasebbabt i ttuɣa ssnen a tt-ggen.

Xmi ɣa immet Ilyas Ben Saleḥ leḥkam ad immuti ɣer ijjen lwacun-nniḍen, imussnawen n umezruy wer fhimen ca mayemmi. Imken wer din wi ɣa iwerten Ilyas Ben Saleḥ.

Iḥkem Bu Ɛufir d mmi-s Bu Lansar Ɛebdellah d Bu Mensur Ɛisa, din i temmerni taqsuḥi n Bureɣwaṭa, mmernin imenɣan-nnsen, bdan jjiran-nnsen ttweqqren-ten kṭer ukṭer.

Waxxa Iburɣwaṭiyen ttuɣa ssnen ijjen tyumi d tameqqrant, maca waxxa amenni ccin aṭṭas n teyyita. Iɛdawen-nnsen wer ten-ɣliben ar mani d-usin Imrabḍen d Imuwaḥiddiyen.

Maca min isfarrazen Iburɣwaṭiyen di min iqqnen ɣer ddin ? D aya i ɣa nessen deg wezgen-nniḍen

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt