33.1 C
Nador
Ssebt 13 Yulyu 2024

Marzuq Lweryaci, iḍleq ijen ulaɣi maḥend ad sbedden ardar n ijjen lebni d aqdim

tifray.com

Iḍleqq-d ususyuluji Marzuq Lweryaci, mmis n Nnaḍur, ijjen ulaɣi maḥend ad sbedden ardar n ca n lebni d aqdim aqqa-t deg wammas n Nnaḍur. Itter zi tmesmunin ad ggent lxedmet-nnsent maḥend ad beddent deg wudem n tsappiwin i yexsent ad hedment lebni-ya aqdim. Mamec i d-inna ɛawed, ila qa lebni-ya aqqa-t x yiri n tɣiwant n Nnaḍur d tmawast n tussna.
Lebni amezwaru, qqaren-as taddart n Benssiɛmar. Ittwabna s thendast Tandalurifit. Ttuɣa izeddeɣ dag-s lbaca. Ijjen lebni yecna s waṭṭas, maca iseɣ-it ijjen zeg ayt Bu igelwan ixes ad igg deg wemkan-nnes ijjen lebni nniḍen. Ajellid Muḥemmed wis xemsa, ttuɣa yekka dag-s ca n wussan wami i d-yusa ɣer Nnaḍur. Minzi di lweqt-nni wer din ca nnutilat.

Lebni wis tnayen ttuɣa-t d amezgun d sini di twalat d icten. D azzreg n tussna d uxarres deg wakud Aspanyu. Deg iseggusa n sebɛin, ttuɣa dag-s tamesmunt n tyemra n lebḥer. Mamec i dag-s ttuɣa ijjen uḥemmas d lbar. Ttuɣa tteggen dag-s iwdan inhezziyen n tussna.
Lweryaci, yenna belli ixess x tmesmunin ad ɛebbẓent anict zemmarent x tɣiwant n Nnaḍur maḥend ad sbeddent ddegg-a n wardar, qbel ma ad d-dewlent d ijjen lebni bla buḥbel.

Γer ɛawed: Lebni Aspanyu di Nnaḍur: d agla ittraḥ ittweḍḍar

Timaynutin

Fser-itt