25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

“Marjane” ittekkes x Tmaziɣt di Nnaḍur!

Ttafen imezdaɣ n Nnaḍur imxumbal d imeqqranen ḥuma ad msawaḍen aked ixeddamen n ssuq n “Marjane” i yella wer fehhmen bu i Tmaziɣt.

Tasentut-a tugi ad tessxdem iwdan i yessnen i Tmaziɣt, waxxa tameggarut-a aqqa-tt d tutlayt d tunsibt n ddustur n Lmuɣrib, mamec i yella ssuq-a yus-d deg ijjen wemkan, imezdaɣ-nnes merra ssawalen s Tmaziɣt.

Kter zi manaya, tettren ixeddamen n “Marjane” zeg imsaɣen d lkelyan ad beddlen iles-nnsen akid-sen ssiwlen s ddarija tameɣrabit.

Aked manaya, nettaf wer telli qaɛ Tmaziɣt deg iɣezdisa n ssuq-a wanita, mani tsxeddam ḥa Tafransist d Teɛrabt.

Iwdan, wer fhimen ca mamec temsar tasentut-a wer teggi am waṭṭas n tsentutin-nniḍen, ad tessxdem ixeddamen i das-issnen i Tmaziɣt, zzag-s tettweqqer iles-a adusturi, zzag-s tsxeddam tarwa n tmurt.

Yettɣima x tmesmunin ad ggent min x-asent ḥma ad immekkes wemxumbel-a niɣ ad yili ijjen unhezzi i ɣa yejjen yewdan ad kksen x tmesɣiwt x “Marjane” minzi wer tettweqqir imezdaɣ n Nnaḍur d iles-nnsen.

Timaynutin

Fser-itt