24.1 C
Nador
Larbeɛ 24 Yulyu 2024

Manaya issaggʷad, Nnaḍur ufin dag-s ca n xemsin n imehlak n Kuruna

tifray.com

Yenna-d uɣemmis n Nadorcity, ila yettwazemmem di Nnaḍur ca n xemsin n imehlak n Kuruna. Ina merra ihelken ttuɣa mmelqan aked 61 nni n imehlak i ttuɣa iggenfan qbel. Manaya ittegg amnus d ameqqran ula kṭer zegga ttist n kuruna di Nnaḍur wer yelli ca aṭṭas. Kuruna di Nnaḍur d Ddriwec immerni s waṭṭas di simana-ya yeɛdan. Di Ddriwec ttuɣa yezzwar ufin ca n ɛicrin n waddad. Deg ussan-a yeɛdan. Manaya ittejja zeg imezdaɣ ad ksin ḥadur-nnsen.
Nadorcity, yewwi-d ijjen uneɣmis nniḍen, yenna-d dag-s, spiṭar Lḥasani, iwweḍ ad ikuppar, wer iqqim ɛad ad isnewju imehlak. Minzi wer das-semmhent ca tizemmar-nnes ad iksi kṭer zi xemsin umehluk.

Timaynutin

Fser-itt