19.1 C
Nador
Jjemɛa 12 Yebril 2024

Ma tessnem Imaziɣen-a i yellan d ipilaren n Tmasiḥit ?

Imaziɣen ila ssnen Tamasiḥit qbel ma ad tt-taweḍ ɣer Uruppa d Umarikan d Asiya. Iẓuran n Tmasiḥit deg yeẓẓelmeḍ n Tefrikt ttɛeqqaben ɣer lqern amezwaru zi tlalit n Ɛisa Lmasiḥ. Ben Xeldun d Lbekri ttɛawaden ila Philipe d Matthieu (imeḥḍaren n Ɛisa) wwḍen-dd ɣer yeẓẓelmeḍ n Tefrikt deg iseggusa-nnes imezwura n Tmasiḥit. Din wi yeqqaren ila awaḍ-nnsen ɣer Imaziɣen ttuɣa-t deg ij n lweqt d Ɛisa  ɛad yedder.

Simon n Cyrene, Maziɣ amezwaru i yumnen s Ɛisa

Simon de Cyrène

Xmi nessawal x Imaziɣen d Tmasiḥit, a dd-neydar d amezwaru Simon n Cyrène, d netta i ttuɣa zi sebɛin n ireqqasen imezwura n Tmasiḥit mamec ttuɣa yeksi tabrat n Lmasiḥ yugur aked imumnen. Yus-d deg yinjil n Markus deg wezgen wis 15, aya 21 : « Uca ffɣen zzag-s maḥend a t-sellben, ufin ijj n wergaz ttuɣa ixeddem deg yiger, netta d Simon n Cyrène baba-s n Aliksander d Ruf maḥend ad yeksi ssalib-nnes ». Simun d tarwa-nnes Aliksander d Ruf, zeg Imaziɣen Imasiḥiyen imezwura i dd-iydaren deg yinjil. Yus-d deg yinjil n Luka : “Umi zzag-s uguren, ufin Simon, ijjen urgaz zi Cyrène ttuɣa yus-d zeg yiger, ggin x-as ssalib-nni maḥend ad t-yeksi Yasuɛ”  (Luka 23 :26). Ilibiyen (Imaziɣen) usin-d deg wass n xemsin zeg wami selben lmasiḥ (amek qqaren) ssiwḍen lexbar-nnes deg yeẓẓlmeḍ n Tefrikt.

Markus ; d Maziɣ i yuran ijjen yenjil zi rebɛa yettwassnen.

Saint Luc

Umi selben Lmasiḥ amec qqaren Imasiḥiyen, imeḥḍaren-nnes ruḥen ɣer merra imukan bac ad ssiwḍen ddin-a amaynu. Nettaf Simon-Pierre d Paul ruḥen ɣer Ruma, Matthieu iraḥ ɣer Sudan d Tefrikt, André ɣer Babel, Yeɛqub ɣer Lqudes d Barthélemy ɣer Waɛɛraben d Lhend. Maca Simon n Cyèrne iraḥ ɣer Cyrène (ittwasemman ass-a s Berqa) di tmura n Imaziɣen merra. Nettaf ɛawed ameḥḍar Markus netta zeg iwdan imezwura issiwḍen lexbar n Tmasiḥit di Tmazɣa, minzi netta d Maziɣ zi temdint n Abritol. D netta i ttuɣa yemdukkulen aked Ɛisa d imeḥḍaren-nnes uca yedwel-dd ɣer tmurt-nnes zeg « selben Lmasiḥ ». Di Libiya i yura injil n Markus yettwassnen s yisem-nnes. S manaya i zi ɣa nessen belli Tamasiḥit tus-dd zeg weɣbal-nnes nican maci tekk-dd zi Roma.

Imasiḥiyen imezwura d Imaziɣen

Aṭṭas n tamara d tɛenkraf i yekkin x Imasiḥiyen imezwura. Udayen d nitni i dasen-ibedden d iɣes n tmijja di twalat tamezwarut. D nitni umi qqaren ila qa nɣin Ɛisa maḥend ad sbedden tadeyyant-a di twalat talezwarut. Deg umezwaru maci aṭṭas n Imaziɣen i yedwlen d Imasiḥiyen, minzi la d Roma wer txes ca tadeyyant-a ad tadef ɣer wulawen n yewdan. Jar kṭer umi ugin yewdan ad ɛebden Aympraṭur Arumani ad t-rren amecnaw Rebbi. Maca zi lqern wis tnayen wis tlata d beddu n wis rebɛa i di ɣa tebda tamsiḥit ad tewwet iẓuran-nnes. Dewlen Imaziɣen tteɛqqaben d Imasiḥiyen kṭer zeg wudayen.

Tiglizin timezwura yettwabnan deg yeẓẓelmeḍ n Tefrikt nettaf icten di Qerṭaj (Tunes) tenniḍen di Sitifis (Sṭif, Dzayer) D tazult (10 klm sadu Tbatent) d Madura (amkan mani ilul Saint Augustine), Thysdrus (Tunes) d Leptis Magna (Libiya).

Tertullian

Amasiḥi yettwassnen umi qqaren Tertullian yessiwel s waṭṭas x mamec Imaziɣen Igitulen d Imuriyen Imaziɣen waxxa wer ɣer-sen tiwiḍ Roma maca waxxa amenni dewlen d Imasiḥiyen. Maca di lɛahed n Diocletian, Ayempraṭur Arumani ẓrin akid-s Imasiḥiten muc d wungal. Yewwi-ten ɣer leḥbes, irdel-asen tiglizin-nnsen isscemḍ-asen lektub-nnsen. Akud-nnes ttsemman-tt imasiḥiyen s wakud n « imɣarusen ».

Waxxa amenni, Imaziɣen deg wakud-nni qqimen ṭṭfen di Tmasiḥit, waxxa ttuɣa din tiɛenktaf zi Roma.   

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt