33.1 C
Nador
Ssebt 13 Yulyu 2024

Ma s tidett ibanduten-a tteggen imxumbal di Tmazɣa?

Deg wass n 25 yunyu zeg useggʷas n 2019, ffɣen aberru n idzayriyen deg waṭṭas n tmeskanin, kessin bandu n umaziɣ, zeɛma d aḥami x ubandu-ya Amaziɣ. Maca manaya yejja aṭṭas zzag-sen ad syuran di tkumisariyin. Maca qa krisis-a n ubandu, wer yelli ca di Dzayer waha, yella di Lmuɣrib d Mawritanya ɛawed.

Bandu n Umaziɣ di Dzayer.

Qqaren ca n imeɣnas d imaziɣen belli bandu Amaziɣ maci d ijjen ḥajet nettekk x-as aked min ittemsaren di Dzayer deg wussan-a, maca qa netta yeqqen ɣer tmagit n tussna, immal-d tanamurt (nationalisme) n ijjen wegdud, zzag-s ttwalan ila wer iḍerri ca mala nesgeɛɛed-it di tmeskanin.

Ḥaca tameslayt-a tesnekker imɛunnaj jar idzayriyen s ixef-nnsen, jer inni yellan aked d inni illan kunṭra.

Ila yezwar-as i Ḥmed Gayed Saleh (yemmut luxa) ihudd x imeskanen, yenna-asen qa wenni i ɣa isgeɛɛden ca n ubandu bla wenni Adzayri, ad t-iḥebbes. Maca imeskanen bedden-as udem deg wudem, sgeɛɛden bandu Amaziɣ d taɣennant, xenni ipulisen, ṭṭfen aṭṭas zzag-sen.

Di Social media, kul ijjen min inna di manaya, din wi innan ila mala neqqim nesruɣa tifawin x ubandu Amaziɣ waha ataf aya ad yesselha idzayriyen x tutriwin n tidett di tmurt, maca din wi yettwalan ila qa bandu Adzayri d netta ismunan Imaziɣen d Waɛraben.

Din wi iraḥen yeggʷej qaɛ, yettwala ila “abeddi n imeskanen deg wudem Gayed Saleh d ahuddi x tmunt n tmurt”.

Bandu n Arrif

Ttwalan ca n imeɣrabiyen ila imeskanen n unhezzi n Arrif d imeɣnas n umussu Amaziɣ di temnaḍt-a, ksin bandu Amaziɣ ḥuma ad ssiwḍen ijjen tebrat ila Imaziɣen di Arrif xsen ad bḍan x Lmuɣrib, ad ggen tagduda n Arrif.

Ttuɣa Mulay Muḥend yegga yegga tagduda n Arrif deg useggʷas n 1921 deg yeẓẓelmeḍ n Lmuɣrib, issers-as ijjen ubandu imsebḍa x wenni n lmexzen, wami ila ibedd deg wudem n uḥewwes Aspanyu d ufransis, maca tagduda-ya wer teddir mɣar xemsa n iseggusa.

Lḥusma d Nnaḍur zi tneddam timeqqranin n tegduda-ya i yettwassnen ass-a s “Arrif ameɣrabi”.

Bdant timejra n unhezzi n Arrif di 28 Kṭuber 2016, lami nɣin ijjen bu iselman umi qqaren Muḥsin Fikri s “weḥray” deg ijjen uqamyu n wefraḍ di lmuyyi n Lḥusima, zegga i das-yeṭṭef lmexzen isenduqen n iselman i ttuɣa iznuza.

Kkrent tɣuyyawin di temdint, maca iwdan rsan zegga i dasen-wcin awal zi lḥukuma ḥuma ad ḍefren i inni i yeggin manaya, maca ufin ila lmeḥkama “wer teggi walu” ɛla ḥal.

Wcin-asen jar xems ar tmenya chur n leḥbes, d drusi n multa. Min d-isnekkren timeskanin ɛawed di temdint amen tekmel d jjwayeh-nnes; maca awern-as yedwel unhezzi yejhed. X ixef-nnes ila din ijjen qqaren Naser Zzefzafi, idwel netta d amɣar-nnes qbel ma a x-as ḥekmen s ɛicrin n iseggusa.

Aṭṭas n midden, ila ttezzmen Irifiyen minzi wer kessin bu bandu Ameɣrabi, kessin bandu n Arrif d Imaziɣen, maca imeɣnas n unhezzi ila qqaren belli Arrif yemsar-as usinef, weẓlay ikunumi d unamun d usertan i waṭṭas n iseggusa.

Tnayen n icerriḍen d izeggʷaɣen “di Muritan”.

Yettwagg ubandu Amuritani deg useggʷas n 1958, x ijjen tmessdwelt d tazegzawt ismeɛnan x Lislam, deg wammas-nnes ijjen uyur d ijjen itri n wureɣ ismeɛnan x sseḥra.

Zegga yeɛda azgen n lqern, deg useggʷas n 2017, yenna unessixef i yeɛdan, Muḥemmed Weld Ɛabdelɛaziz, ad yeɛdel bandu, xmi i ɣa yerni tnayen n icerriḍen d izeggʷaɣen, s wadday d sennej, maḥend ad yessiwel zeɛma x “ixafuren i yemmuren d inni i ɣa yemmten d nitni ccaten acbar x tmurt-nnsen deg yimal”.

Yenna Weld Ɛabdelɛaziz deg wakud-ines: “aqqa wami nerni tnayen-nni n icerriḍen izeggʷaɣen ɣer ubandu, zzag-s i ɣa yessen umuritani min ixes ad yini ubandu-nnes.

Tala: BBC

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt