33.1 C
Nador
Ssebt 13 Yulyu 2024

Ma Ad yeqqim Uliman di ṭṭlam di lmecta?

Qaɛɛad amnus n yinirji deg Uliman wer yekkis. Lidara  n ḥeṭṭu n wegdud d twiza di leɣrayeq (BKK) tenna  belli ca n twalatin, di churat idd-yegguren, tzemmar ad traḥ tfawt. „Ixessa a x-as negg belli di lmecta, ad yewqaɛ Blackout“ Yenna wemɣar n BKK Ralph Tiesler i ujurnal n WELT. „xseɣ ad iniɣ, di ca n imucan waha, deg ij n wakud d ameẓẓyan“

Lesbab urid d lqillet n yinirji waha, maca ccarakat ataf qeṭṭɛent-tt ttrisinti neɛmada, maḥend ad ḥawlent. „Nnayar d Febrayer ɛad kṭer, lexdenni ataf mara mara ad yettneqḍaɛ ttrisinti x wegdud.“ Ralph Tiesler

Amɣar n BBK ikkes da taqcurt x imukan n ddewla wer yeswejden i leɣrayeq am tina. Aṭṭas n lidarat qewwment-as, ɣer-sent planut, qer-sent la d imuṭuren n tfawt. Maca din tinni ɣa yeqqimen di ṭṭlam, minzi wer swejdent ca i min dd-yegguren, ɛemmars ma ɛewwlent x ttrisinti ad iraḥ. S wawal n wemɣar n BBK

AFP

Timaynutin

Fser-itt