25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Ma ad raḥen Irifiyen ad nḍaren tawriqt-nnsen di lintixabat ?

Ijjen useqsi d ameẓẓyan immers-dd di grup n « a nessen Tarifit » i yesmunan iwdan i tecqa tutlayt n Arrif. Aseqsi-ya dag-s « ma ad traḥed ad tvuṭid ? ». Mmersen tlata n yestayen deg umezwaru : « wah, lla, wer ssineɣ ». Ijjen zeg inni icerken yerni astay n « ssuq yexwa ».

167 n wegmam i icercen di sunḍaj ameẓẓyan. 117 zzag-sen nnan ila wer xsen bu ad cerken deg istayen. 14 xsen ad vuṭan d 9 waha i wer yessinen ɛad. Maca 27 ig yennan ila qa lintixabat d « ssuq yexwa » neccin nḥesb-iten aked yenni innan « lla », suya s kulci tteggen 144 ig innan « lla » zi 167.

Icten zi tenni icerken tura « Wer ttimneɣ ca di lintixabat-a nssen i wer ittbeddil walu. D aḍeyyeε n lweqt d ttmenyat waha leqser i yḥekmen di tmurt-nni wer ixes ca abeddel. Uca neccin mala nerzu ad nbeddel dini ijj lḥajet waha huwa barra cariε aɣuyyi ». Ijjen ixes ad ivuṭa yura-dd:« A nixḍar wenni di illa cwayt n tfawt, A nekkes krucc leḥram aqdim ».

Ijjen nniḍen yura « Sejjleɣ, maca muḥal minzi aqqa-yi di Ṭanja, tteswit di Nnaḍur ».

Amec nessen wer iqqim walu ad yemsar usewwet ass n 08 zi Cutenber, zzag-s ɣa tettwagg ijjen lḥukuma d jjdid di Lmuɣrib.

Timaynutin

Fser-itt