18.1 C
Nador
Larbeɛ 22 Mayyu 2024

lwizara n barra n Hulanda tudef di ddusi n Ɛumar Radi

Lḥukuma n Hulanda tenker belli ad yili ca n ujurnalist d ameɣrabi iqern-as tameẓẓuɣt i Lmeɣrib. Awzir Ben Knapen itetter tikkest n wefray zi lqunsu ameqrabi.

Yenna ujurnal ahulandi NRC belli Ajurnalist ameɣrabi d umɣewweɣ x tseqqar n yewdan Ɛumar Radi Ɛemmars ma yexdem i Hulanda. Manaya teksi-t-idd x wewzir n tmeslayin n berra Ben Knapen, i t-yefsern deg ij n tebrat n lḥukuma.

Amen tenni ljarida-ya, Lwizara yusa-s-dd yeqseḥ ad teḍfer tikli n leḥkam x Radi, minzi wer tettwafser lqaḍiyya ula d leḥkam. Wer yettwassen umuntif n uqarn n umeẓẓuɣ d cckimet i Hulanda, ar mani d simana yeɛdan.

Knapen yenna yessiwel ɛawed aked lqunsu Ameɣrabi, yettseqsa-t x umuntif-a. Amek yettwassen Radi yenker marra min x-as dd-ɣeḍlen d lbaṭet.

Tala: www.nrc.nl

Maḥend ad tesnem kter x ddusi n Omar Radi:

Setta n iseggusa n lḥebes i Omar Radi

tabrat n ulaɣi i weslelli n uneɣmas Ɛumar Raḍi

Ajurnalist di Lmeɣrib jer iɣendan n tmenna n tidet, d ttuhmet n ukerfes x tḥenjirin!

Timaynutin

Aqelɛi
Aqelɛi
Abdelmajid Akalai

Fser-itt