20.1 C
Nador
Lexmis 30 Mayyu 2024

Lwacun n Salma Lḥeddadi ttettren ad reẓmen lunkiṭ x lmewt n yelli-tsen di spiṭar n Lḥasani

Tala: RW

Deg ijjen tebrat terẓem, sekken-tt lwacun n Salma Lḥeddadi. Taḥenjirt tameẓẓyant (08 issggʷasen) ɣer umawas n daxel, amɣar n lḥukuma d useqqim n izerfan n ufgan (CNDH)… Tettren dag-s, ḥma ad innurẓem ijjen lankiṭ x lmewt n yelli-tsen di Spiṭar n Lḥasani. Di tebrat-nni (xzer s-wadday) nnan dag-s lwacun n tgellint, ila weyyen Salma ɣer spiṭar zegga tuɣa i das-itteqqes uɛeddis-nnes aṭṭas, maca ufin spiṭar ixwa.

Laɣan i yijj n dduktur (F.) itter zzag-s arracka n 6000 Dh ḥuma ad igg aparasyu x tḥenjirt, minzi, amec qqaren lwacun, ila aqqet di bakansi, manaya ittegg-it ɣer berra i lxedmet-nnes.

Lwacun n tḥenjirt, nnan, ila yegga aparasyu, uca yugur, bla ma ad yeḥḍa taḥenjirt ad yexzer mamec tuɣa yella lḥal-nnes. Qqimen ammu ar mani temmut tḥenjirt tameẓẓyant ass n tlata 04 Ɣuct 2020.

X manaya, ittetter lwacun ad reẓmen lunkiṭ x mamec ssinfen taḥenjirt-a wer dag-s tt-id-wwyen qaɛ di spiṭar ar mani temmut.

Timaynutin

Fser-itt