18.1 C
Nador
Larbeɛ 22 Mayyu 2024

Lmuɣrib ma iggur ad igg tiddukla aked Israyil la d netta?

Arrayes n umarikan Dunald Trump. Igga tizemmar d timeqqranin maḥend ad igg amcan i Israyil jar jjwaren-nnes. Awerni Misra d Lurdun, min ked Israyil ɣer-s akid-sent tiddukla d umbuddel n usxincatr d tsertit. Mmernint-id amenɛad ɛad tnayen n tmura nneɣni. Limarat d tammurt Taxalijit tamezwarut i yudfen di tuddukla aked Israel temmerni-d ɣer-s Lbeḥrayen.

CNN, tenna belli Washington tettraja tlata n tmura nniḍen maḥend ad kid-sent temdukkul Israyil. Tamezwarut-nnsent d Ssudan, awern-as Ɛumman d Lmuɣrib. Imeqqranen n Lbaḥrayen d Limarat, yalleh mamec iwwḍen ass-a ɣer Washington maḥend ad sinyan kunṭra n wefra aked Israyil. Imeqqranen n Taddart tacemlalt di Washington qqaren ila ass n umsetfad ad yili d ass n tfaska.

ɣer ɛawed : Ssaεudiya teggur ad temdukkul aked Israyil la d nettat

Ijjen usit qqaren-as Israel hayom yenna-d ila netta alaḥsab amsawaḍ i yegga aked Arbaṭ. Nnan-asen-d idiplumasiyen Imarrak ila manaya d lexbuart maci d tidet. Maca din tnayen n tneqqiḍin ttejjant aṭṭas n yiwdan qqaren ila zemmar Lmuɣrib ad igg tuddukla aked Israyil. Taneqqiḍt tamezwarut zegga ig inna Lɛutmani awzir amezwaru n Lmeɣrib, ila Lmuɣrib ɛemmers ad igg tuddukla aked Israyil. Yuzzel Ḥmed Ccerɛi, ijjen ujurnalist yudes i lmexzen, ifser ijjen umegrad Jiruzalim pust. Yenna-d dag-s ila Lɛutmani wer izemmer ad yini walu x min jar Lmuɣrib d Israyil. Taneqqiḍt tis tnayen umi innurẓem ijjen ufilu n ṭṭiyara nican jar Tel Aviv aked Kaza. Imerzuten di pulitik qqaren ila izemmar manaya ad yili d beddu n ijjen unurmalizi n Lmuɣrib aked Israyil.

Timaynutin

Fser-itt