25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Lmeɣrib yenker belli iqern tamejjunt i ḥedd.

Aprugram n Pegasus yettwaḥsab yegga ḥala deg Uruppa, Lmeɣrib yenker, Israyil tegga tasedma n trezzut x tidet.

 Wi yumern x uprugram n Pegasus? Aprugram-a n ḥettu, yessiɣa ameẓẓuɣ i yexfawen n lḥukumat mamek ggin, isuḥufiyyen d imeɣnas di ddunyt amen tekmel.

Lmeɣrib yenker belli yetsennat x ca n ḥedd, Amenni yenna umeqqran n lmidya, mamec yettwafsar x MAP di larbeɛ yeɛdun.

lḥukumat tameɣrabit Wer teqbil s ttuhma-ya, terra yixef-nnes zegs“ Dwa d awal d yusin zi lḥuma. Lmeɣrib iyterra-tt am lebda ɣer „imeḥsaden“, d „yeɛdawen yeccuren s tukkarhi x webrid i yeḍfer.

Ca zeg imeɣnas zi dduniyt amen tekmel, ggin ij n trezzut, ufin belli Aprugram-a n Pegasus ileqqeḍ min ttarin d min qqarn Ijurnalisten, imeɣnas x tseqqar n yewdan, Ayt pulitik, d ibeznazen. deg imsawalen-nsen s Smartphone.

Lisa n nnumrawat xef imser usḥessi-ya, deg-s nnumru n Macron rrays n Fransa ɣer yijj n uɛessas d ameɣrabi. Ljarida n le Monde tenna belli qa Rrays n fransa Wer x-as yesḥessi ḥedd,

Ljaridat d timeḍlanin ttahament Lmeɣrib belli yetsennat x Rrays n Fransa, minzi icekk deg-s Wer t-yettɛiwin nican ɣer sseḥra. Maca lista-nni deg-s la d isem n ujellid n Lmeɣrib Mohammed VI, xelli la d netta wcin-as tamejjunt i min yeqqar di ttilifun

Timaynutin

Fser-itt