22.1 C
Nador
Ttlat 28 Mayyu 2024

Lmeɛṭi Munjib: Ttɛeddan xaf-i minzi beddeɣ aked inecraf n Arrif!

Yenna Lmeɛṭi Munjib belli netta yeggur ad yadef di tikkest x macca tlata n wussan. Alaḥsab ttaεeddu i x-as ittuqiɛen netta d lwacun-nnes. Yura-d belli netta iggur ad yadef di tikkest-a x macca waxxa netta ɣer-s imxumbal n sseḥḥet. Manaya yus-d awerni “ttaɛeddu n ipulisen d tezreft i x-as tteggen netta d weltma-s”. Mamec yenna ɛawed, ila mala lmexzen wer isbedd ca manaya yeggur xenni ad yadef nican di tikkest x macca. Iqqar ila qa tilelli d timmuzɣa ɣer-s netta kifkif.
Munnib isfekkar-d ila netta wer iggi walu, alaḥsab asriri n ttmenyat i zi t-ttahmen. Mamec ktar zi ɛecrin n twalatin d netta ittraḥ ittas-d ɣer Lmeḥkama zi 2015. Maca walu. Iqqar netta ila ddusi-nnes yexwa waxxa nitni uḥḥlen ad bellqen ca wer ufin mamec.
Munjib, ila netta wis 107 n waddaden di Lmuɣrib mani lexbar n listidɛa-nnes ittwafsar x lmidya d ttlibizyu, bla ma ad kid-s mcawaren. Munjib yura “wanita d ttaεeddu x ijjen unamur, yalleh ibedd aked inecraf n Arrif, d ineɣmasen ittwaṭṭfen s neɛmada”. Yerni iwekked ila netta wer das-yecqi mani ɣa yeffeɣ manaya.

Timaynutin

Fser-itt