27.1 C
Nador
Ttlat 23 Yulyu 2024

Lla mayemmi dac‑ɣa‑qqsen!!

Black lives matter, wer ineqq ca icemlalen, mamec asitem n tudert di lehna i yewdan yellan Homo-sexual wer ittekkes walu i wenni yellan Heterosexual.

Amenni la d asitem n lehna i yenni yellan di Filisṭin urid ittegg abniq niɣ issusum x tseqqar n yenni yellan di Tmezɣa. La d tkessit n wemnus niɣ twiza aked ca n lgens, wer ɣer-s ca ccuruṭ, zemmarɣ ad swiziɣ aked wajjer, a das‑uceɣ ad yecc, waxxa nec wer ɛrimeɣ min ɣa cceɣ mala netta yelluẓ ktar zzayi.

X uneggar-a, aṭṭas n imaziɣen i yemsiqḍan x umseqḍi yellan jer Yisrayiliyyin d Ifilisṭiniyyen, inni wer yeqbilen ad ksin Imaziɣen s wemnus‑a, deg‑sen tnayen n yeklusa:

Aklasi ameẓwar: Yeqqar‑asen mayemmi tkessim s wemnus i Filisṭin, nitni ɛemmars wer dasen‑necqi.

Suyenni i bdiɣ awal x iberkanen, d homosexuality, minzi waxxa walliɣ d aberkan, niɣ d Homo‑sexual, zemmerɣ ad kid‑sen swiziɣ di tɣawsa‑nsen (lqadiyya) mala ttwaliɣ belli ttwaseḥqarn, minzi mamek yettwaseḥqar netta yellan di drust, zemmerɣ la d nnec tiwecca ad iliɣ di drust. Ad kid‑i afeɣ ca n ḥedd qaɛ wer kidi yecric amnus, maca ibedd akid‑i.

Amenni marra tiɣawsiwin di yella ddlem (zi jjiht‑nneɣ ), ddlem‑a waniti i daneɣ itejjan ntettliɛ di tmura am imedyazen zik. Imedyazen wer yufin wi kid‑sen ɣa ibedden, minzi marra teqqar: necc wer lliɣ d amedyaz ḥima a dasen‑ksiɣ s wemnus, al mani dewlen neṭṭlen berra i tmeḍlin n jjmaɛet.

Aklasi wiss tnayen: yeqqar‑asen, mayemmi wer teqqarm awal n tidet ula di min ittemsarn di tmura‑nwem.

Min ittemsaran di tmura‑nneɣ, mkul ijj mamek t‑ittwala, din wi yettwalan tamurt‑nneɣ tehna, wer testihell aɣewweɣ, din ɛawed wi tt‑ittwalan xessen x‑as ibeddan. Din wi tt‑ittwalan tettwaḥewwes.

Lxeẓrat‑a i di ntett ayawya mkul ass, d tina itejjan iwdan‑a wer ttexsen ad yini la d ijjen belli qa yeqqes‑as ca n bnadem di ca n tmurt. lebda yeqqar‑as tɣawsa‑nneɣ d amezwar.

Maca, zegg yenni itaɣen x yenni ibedden aked Filisṭin (abeddi s wawal d tira waha ɛad) ttafed‑ten kessin bandu n Kurdistan, tteqsen‑asen ikurdiyyen, Amek ttafed ca zzag‑sen bedden ttwalat yeɛdan aked Kaṭalunya, niɣ aked leqbayel.

Ɛawed aṭṭas n tmeslayin ttemsebḍan dag‑sent yewdan di lxezrat, din wi yettwalan ca n tɣawsa temɣer, din umi wer tecqi qaɛ.

S manaya marra, xseɣ ad iniɣ, mkul ijj yessawal x minzi yumen, la d ijj ma ɣer‑s lḥeqq ad yini i ḥedd mayemmi tbedded aked win, wer tbedded aked tin. Minzi manayenni i zi tumned cem/cek nhara, izemmer tiwecca ad zzag‑s tḍelqed, ad tdewled ttamned s ca nniḍen. Suya, qbel amsebḍi di tmuɣriwin d lxeẓrat di ttasiɛ ataf ad cem/cekk qeblen yewdan di tteḥsirt!

Timaynutin

Aqelɛi
Aqelɛi
Abdelmajid Akalai

Fser-itt