21.1 C
Nador
Larbeɛ 19 Yunyu 2024

Lily Gladstone tebda awal-nnes s yiles n “iḍaren-iberkanen”

Sinima – ijjen trennawt d tameqqrant min ɣer tiweḍ Lily Gladstone, i yewwin tasemɣurt n tanẓurt isebḥen deg ijjen ufilem d adrami x tilalt-nnes i tegga di “Killers of the Flower Moon” di tsemɣurin n Golden Globes 2024, deg wass n lḥedd 07 yennayer. Di twalat tamezwarut deg umezruy n ficta-ya mani ijjen tnaẓurt d tutuktunt tewwi tasemɣurt-a. Reḥḥben zzag-s s tcarrifin.

Ila hrubbzen-as-d imeṭṭawen wami tebda Lily Gladstone awal-nnes s yiles n “iḍaren-iberkanen“. Tanazurt-a Tamirindit temɣer di jjihet n Monatana. Tessemɣer tnaẓurt-a s “wegdud-a isebḥen d wamun-inu i dayi-issegmen, iɛawen-ayi ḥuma ad ggeɣ lxedmet-a”.

Tenna belli iɛejb-as lḥal wami tessiwel awal n iḍaren-ibekanen di Golden Globes zzat i ijjen wegdud ibbeɣbeɣ s yetran. Tessmekti-s ila aṭṭas zi mani di sinima, “ttuɣa inaẓuren utuktunen tteggen x-asen bezzez ḥuma ad iraren s tenglizit, xenni ssewt-nnsen idwel ixelleṭ maḥend ad qellden ilsawen utuktunen x umiẓar”.

Lily Gladstone twarda Golden Globe-nnes i iḥudriyen imirindiyen.

Adu tcarrifin di sala, tenna : “aqqa tasemɣurt d tamezruyant. Maca wer telli ḥa inu waha. Tticceɣ-tt d awardi i suytma iɛizzen d yemma deg ufilem, Tantoo Cardinal.”

Awern-as twarda Lily Gladstone, Golden Globe-nnes i wegduden imirindiyen, tcejjeɛ twasit-nnsen di sini: “tasemɣurt-a d awardi i merra iḥenjiren deg yegdalen tihindyin, i tneddam-nnsen, i merra iḥenjiren utuktunen i ɣer-yella ijjen turjit, ttwalan ixef-nnsen deg umiẓar, ttwalan tiḥuja-nneɣ netteɛawad-itent neccin, s wawalen-nneɣ, aked ca n imeddukal-nneɣ i daneɣ-ittiqqan.” I tenna.

Tqada ɛawed tanaẓurt ismunen-nnes di Killers of the Flower Moon, ameknaw Martin Scorsese d inaẓuren ameknaw Leonardi DiCaprio d Robert De Niro, tenna-asen : “kenniw tbeddlem timeslayin. Ɛafakut minzi tɛawnem-aneɣ, Ad tqada-as i wemɣar n Standing Bear, tanemmirt i wegdud n Osage”.

Yettɛawad afilem n Martin Scorsese tḥajit n tidett n wegdud n Osage, i di ggin aṭṭas n tɣersiwin di beddu n lqern n ɛecrin alaḥsab apitrul. Ɛemmers ma tiweḍ teqbilt-a tamirindyant ɣer tezreft, maca awerni i miyya n iseggusa, tedwel tḥajit-nnes a tt-ssnen deg umaḍal amen yekmel.

Tala: huffingtonpost

Timaynutin

Fser-itt