33.1 C
Nador
Ssebt 13 Yulyu 2024

Lexxu: Ḥamid Lmehdawi idarreɛ i tlelli

Ḥamid Lmehdawi awarn i wufuɣ-nnes zi lḥebs n Tiffelt

Le Rifain

Yeffeɣ-dd Ḥamid Lmehdawi zi leḥbes n Tiffelt ass-a 20 zi yulyuz 2020, awarn i umi yesseɛdu tlata n yiseggʷusa x wecrak-nnes di lḥirak n Arif d wenhezzi i ttuɣa ittegg.

Yeffeɣ-dd Lmehdawi ɣer sebɛa n tuffu, zzat i waṭṭas n yisaḥafiyen d yimeddukal d twacunt-nnes i ttuɣa t-ittrajan ɣer tewwurt n lḥebs, mɣar yeffeɣ-dd, kumasan kessin di cciɛarat, amen ten-dd iqabel netta ikessi tnayen n iḍewḍan deg ujenna, d ijj n tmatatart n tmerniwt. zi ssenni, ɛelfen ɣer-s tarwa-nnes d temɣart-nnes s tazzla, derrɛen-as, xenni i ɣer-s ɛdun yimeddukkal-nnes, sellmen x-as.

Deg yijjen wawal n temɣart-nnes, tenna belli ufuɣ n wergaz-nnes d ijjen lɛid i nitni, tessek ijjen uqadi i merra wi kid-s ibedden, amen tessitem bac ad yili min dd-ittasen yif min yeɛdun.

Lmehdawi qbel ma ad yadef lḥebs

Timaynutin

Fser-itt