25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Leḥbib Lḥennudi, Anekraf n Lḥirak, yessawal x min x-as yekkin di lḥebs n Ɛukaca d Ṭanja

Leḥbib Lḥennudi

Le Rifain

Deg yijjen wemsawal yegga-t aked Nadorcity, yessiwel Leḥbib Lḥennudi x yijjen uɣezdis n tudert-nnes i yesseɛdu di lḥebs, awarn i umi yettwaṭṭef aseggʷas n 2017.

Aqa min yenna deg wemsawal-nnes:

Necc qqaren-ayi Leḥbib Lḥennudi. ttwaṭṭfeɣ x lḥirak n Arif. Ira lliɣ zi tegrawt i yettwaksin ɣer Dalbiḍa. Ḥekmen xaf-i s xemsa n iseggʷusa n lḥebs. Zegga i daneɣ-bḍan ɛawed, necc ila lliɣ zi tegrawt i dd-smuttyen ɣer lḥebs n Ṭanja 2. Nesseɛda dinni kter zeg useggʷas, (yesfirnen) di “ɛidelɛerc”-a ameggaru, ḍelqen-aneɣ.

Ira reẓẓmen-aneɣ tawwurt ɣer tesɛa n ssbeḥ, ttɛawaden tteqqnen-tt ɣer tenɛac. Reẓẓmen-tt ɣer waḥit, ḥetta al rebɛa niɣ d rebɛa d wezgen, tteqqnen-tt ɛawed.

Qbel i ma a dd-iban manaya n kuruna, ira nettaf min nettegg. tnayen n twalatin gi ssimanet ira nettɛayar čamma. ɣer-sen dinni ijjen wemkan d asebḥan mani ttiraren čamma. ira neqqar, nettari, nettɛayar cceṭranj, nettɛayar ddama, nettemharwaḍ jer-aneɣ… d manaya, dinni timeslayin nniḍen ɛawed. Amen tessned, nettsebban nnit, macca nessewjad nnit. waxxa tticcen-aneɣ-dd macca, maca yeffuk macca-nni a tt-neɛdel, a das-nɛawed zi jjdid. Ameknaw xmi i ira daneɣ-dd-tticcen leɛdes, ira snenna-t g waman waha. neccin ira nessirid-it zi jjdid, nettɛawad-as tinenni, nrenni x-as lebsel d ṭṭumeɛṭic… Dinni Karim Amɣar, ttuɣa tekka-s ɣer tẓuri, netta ira ittraḥ ɣer wammas apidaguj itterra dinni taynit i tẓuri-nnes… Amya i ira tt-nesɛedda, ca nniḍen min dak ɣa iniɣ? yeqseḥ lḥebs waha!.

Inekraf n RasLma gi Fas, d inekraf n Gersif, d yinni n Serwan, lexburat x-asen d uqlilen aṭṭas. lexber-nsen illa mala nsel-it zi twacunin xmi i daneɣ dd-ttẓuren, niɣ xmi i kid-sen nessawal g utilifun. Necnin di Ṭanja, ira ɣer-neɣ lḥeq g utilifun ass n letnayen d jjemɛa. Maca waxxa amenni, lexber jer-aneɣ ira yella d uqlil. Ira mala nexs a nmun i ca n usurif a t-negg merra idneɣ, ira yella manayenni yeqseḥ, ɛlayen wer das-nezmir.

S manayenni, ira wer dinni bu ca n wemseksi nettmun-as merra. aqa tẓarred, amseksi-nneɣ neccin ira yella d tikkest x maca.

Necni, ass amezgaru i di daneɣ dd-smuttyen ɣer lḥebs n Ṭanja, nudef nican di tikkest x macca. Minzi ssuren-aneɣ aked ineḥbas zi ṭṭerf. nesseɛdi dini 17 n wussan d neccin nekkes x macca, ass yeḍfer uma-s, wer t-nesbedd. Usin-dd, reẓmen akid-neɣ amsawal. usin-dd ca n tarbiɛt zi Rrbaṭ, ca zeg-sen zeg wesɣim anamur n tseqqar n yewdan. ggin akid-neɣ amsawal ḥima a nesbedd tikkest x macca.

Ncedd akid-sen awal-dinni x waṭtɛs n tmeslayin mux ɣa nɛic necnin din gi lḥebs. Di lweqt-nni, nemsawaḍ ula aked Fas, ira ɛaḍ wer ten-bḍin ci. Ira din Naser, Aḥemjiq, Muḥemmed Ḥaki, Samir Iɣid, Busettati, Aḍehcur… Nessiwel nican aked Naser Zefzafi. Inni i ira kid-neɣ ittemsawalen, laɣan lexdenni i lḥebs n Fas. Yessiwel-dd aked-neɣ Naser. Ncedd awal ḥuma ad nesbedd deg umur, necnin d nitni. Ula d nitni di lweqt-nni tenni ira ɣer-sen dinni ijjen llejna tettemsawal akid-sen dinni. Umi i nesbedd tikkest x macca, nekkes akid-sen x waṭṭas n tmeslayin a tent-nɛic dinni di lḥebs.

Ggin-aneɣ weḥḥed-neɣ, bḍan-aneɣ x imeḥbas nniḍen. Maca awal i kid-neɣ kksen zi lexdenni, wer deg-s dwilen ca ḥetta al umi i dd-neffeɣ.

Iyuren imezgura ira llan qesḥen bezzaf. Ass amezgaru, ira lliɣ necc d Ḥaki d Lmeḥdali. Nettwaṭṭef di leḥmu. nudef, nufa taxxamt-nni qeɛ twessex, deg-s kamat-nni n umesmir qeɛ ffareyḍent. Ibbuɛen, lewsex…Llilet tamezwarut, min dak ɣa iniɣ, maca necnin ira nuḥel aṭṭas, nxecc-dd, nessers aqeyyuɛ-nneɣ, uca yiwey-aneɣ yiḍes. Minzi ira nmarret, nesseɛda ijj n llilet temɣar. Awarn-as, negga bac a nadef deg yijjen usurif n tikkest x macca. Ɣer umezgaru yenna-neɣ umessugur n lḥebs: a kenniw awyeɣ ɣer lkaccu! nerra x-as, nenna-s: ma yella ci n lkaccu kter zi manaya? Xenni awern-as, ssufɣen kamat-nni tiqdimin, iwyenaneɣ-dd kamat d jjdid.

Awarn i ca n uyur ma d ayur d wezgen, nemmuti zeg uɣezdis 8, ɣer uɣezdis 6, mani ira yella Naser Zzefzafi weḥd-s. Nesseɛda deg wemkan-nni ca n iyuren d iɛeffanen. deg-s ẓẓiyar bezzaf.

Di Ṭanja, amessugur-nni ira wer kid-neɣ yeqsiḥ ci. min ma netter-as, ira yeqqar-aneɣ: Necc gi ḍḍusi-nkum kenniw wer tteggeɣ walu, ad laɣiɣ i Arbaṭ, uca min ma nnan-ayi a t-ggeɣ.

Din bezzaf n min ɣa iɛawed bnadem, walayenni mala qqimeɣ ttɛawadeɣ-akum, imken wer ttkemmileɣ ḥetta al ssbeḥ.

Umi i dd-rriɣ lexber belli ad ffɣeɣ, wer ukiɣ al ami i dayi-ddhwan imeṭṭawen, wer ssineɣ n lefraḥet ula n uxeyyeq.

Necc, ttettreɣ bac a dd-rxun i merra ayetma-tneɣ i yeqqimen ɛad gi leḥbusat.

Ttcekkareɣ merra inni i kid-neɣ ibedden manima.

Tala: Nadorcity

Timaynutin

Fser-itt