23.1 C
Nador
Ttlat 28 Mayyu 2024

Kuruna yedwel-dd ɣer Mritc ɛawed.

Ufin di Mritc iḍennaḍ n ttlata tnayen n temɣarin i helkent s Kuruna. Timɣarin-a usint-id zi berra ɣer temdint-a, zi senni wwyen-tent ɣer spiṭar n Mritc.

Aya yus-d awern-i ca n 13 n ussan i di tedder Mritc bla ma ad tzemmem ula ijjen waddad n Kuruna. Mritc tuɣa tzemmem ca n 130 n yiwdan i ihelken s Kuruna, 126 i zzag-sen iggenfan, d tnayen ig immuten.

Timaynutin

Fser-itt