23.1 C
Nador
Ttlat 28 Mayyu 2024

Kamirun: Rose Gana Fomban Leke tewwi tasemɣurt n Virchow n tafriqt i seḥḥen.

I twalat wiss tnayen tetticc tsebdadt (fondation) n Virchow ij n uwardi, i yewdan ixeddmen di trezzut deg yiger n sseḥḥet, Aseggʷas-a yettwac uwerdi-ya i tkamiruniyt tamassant n imunuluji Rosa Gana Fomban Leke. Tassemɣurt-a temmewc-as x umenɣi i tettegg aked waṭṭanen am Malarya d Pulyu.

Leke teṭṭef 500.000 n Wurut d tareccint n usemɣar as ssebt 14.10.2023 Di tegrawt tazeggʷaɣt n Berlin. Amen i das-yettwagg ccan x tzemmar i tettegg deg iger n usemquddi jer wanawen d twetmin, amen tenna tsebdadt n Virchow. 

Elke Tura x usit n X: “Tqadiɣ marra, wi kidi ibedden. Ferḥeɣ zi marra ucriken-inu di Tussna, lxedmet, asemquddi d ufus deg ufus, i yijen tefriqt tseḥḥ d ij n umaḍal isleqqa“

Leke texleq deg Ukamirun, tedwel d dduktur deg 1979 di Kanada deg iger n Mikrubyuluji d immunuluji. Lxedmet-nnes teqqaz aṭṭas di mindi qqnen imikruben ɣer twennaḍt di min yeqqnen ɣer lehlakat am Malarya d Pulyu.Tenna tsebdadt n Virchow. Urid tewta iseggusa di trezzut x ugenfi i lehlakata waha, maca tedwel d ij n wudem d alemmud xezzrent ɣer-s lemmdent zeg-s marra tebliɣin d temɣarin di kamirun, di tefriqt, d umaḍal amen yekmel“ i tenna Joanne Liu zi Virchow-Preis-Komitees

Timaynutin

Fser-itt