26.1 C
Nador
Lexmis 30 Mayyu 2024

“ART-6” Jawad TTANUTI yekkes-dd nnefs i yijj n uɣennij d jjdid qqaren-as “tisila”

Le Rifain

Awarn i umi tessenḍi deg uxarres n wezlawi Saɛid XUTTUR, “Tisira”, tlul-dd d taqessist s wawalen qaden, muden, ccuren s taykitin i itteqqnen iḍennaḍ aked wass-a d yimal… zi ssenni, tewḍa-dd tqessist-a jer yifassen n unaẓur Jawad TTANUTI, uca ilellec-itt s yijj n llɣa yifif, yizdig, ḥuma a tt-dd-yesqad ɣer yimeẓẓuɣen-nneɣ d talwiḥt tecna tcewwar, yesseɛciq deg-s merra wi das-ɣa yeslen.

“Di tsila-inu i ɣa tafed iẓuɣar, jer yiḍennaḍ d yiḍa d yimal…” s wawalen-a i ibedda uɣennij, s tmijja taressa, d llɣa n tgiṭart, ittejja-neɣ a nettwala deg uḥudri Jawad TTANUTI, d ijj zeg yinni i ɣa yeksin asafu n uɣennij Arifi, a zeg-s yugur ɣer waggʷaj.

D ina d awalen n uɣennij “Tisila”:

Di tsira inu
i ɣa tafed tiẓuɣar
Jer yiḍennaḍ,
d yiḍa d yimal
Jer yisuraf n zdat
d yisuraf n deffar
A tent-tafed jer uḍar d uḍar
Jer tleɣwin n uḍar
d tneɣda n ucal
Di merra tisila
i idewlen d imedwal
Tisila-inu d amezruy
n umeẓẓyan d uwessar
Wen wer tent-yessinen,
a tent-yeqqen,
uca ad izar…

Taqessist n Saɛid XUTTUR

Timaynutin

Ɛebdelwaḥid
Ɛebdelwaḥid
Abdelouahid Hennu

Fser-itt