15.1 C
Nador
Lḥed 3 Mars 2024

Iyezzimen n tnefsect.. Mamec i kid-sen ɣa nemsurruf ?

Tala: Dw

Xmi ɣa tfaqqed x ssbeḥ, tettas-ak-d ca n tiqqest, leḥriq, ca n uxeyyeq. Wer tessined zi melmi netta aqqa-t day-k. Mala tessrufed-t ca n nhar, uca ad ak-d-iɛawed ad ak-d-yas. Axmi ɛemmers wer tbeddel ca n ḥajet di tudert-nnec. Wer kessi bu wemnus, maci ɣir weḥḥd-k ig ittakan s manaya. Aberru n yiwdan deg umaḍal ɣer-sen teycatin am cek.

Deg ijjen umegrad yefsar-it Sean Grover x psychology today, inna dag-s belli zeg imxumbal ig illan deg umaḍal-a. Xmi bnadem ittagi ad issiwel x imxumbal-nnes, inekker-iten. Mamec yenna ila ca zeg iwezwizen, zemmren ad kid-neɣ qqimen i lebda. Maca iwezwizen-nni maci d nitni i daneɣ-d-itticen “min neɛna neccin”. Maca iwezwizen-nni sfekkaren-aneɣ-d: S « min daneɣ-ittrajan deg yimal d mamec i kid-s ɣa nemsurruf ».

Grover ittic-d mayemmi midden ittili dag-sen iyezzimen di tenfsect-nnsen. Nettaf-it iḥesseb-d : « Tamettant n ca n ḥedd iɛizz, xmi bnadem ittili dag-s ca n lehlakl di tenfsect-nnes, lbelya, d min kid-s ittraḥen d ṭṭbayeɛ d tiɛeffanin acnaw ixarriqen. Xmi bnadem ihellek s ca n lehlak d aɛeffan, xminni bnadem ttxunen-t, xminni ittɛeqqab d ameɛḍur. Merra manaya ittejja bnadem wer illi ihwen ad yamen di ḥedd nniḍen.

Sean Grover

Waxxa leḥriq n tmeslayin-a tina ittɣima di tnefsect n bnadem. Maca Grover iqqar qa mala neccin nessen mamec ɣa negg akid-sen nemsurruf, ataf nzemmer ad nedwel neccin nettmsawaḍ aked midden ḥsen zi mamec ttuɣa-aneɣ qbel. Ad nili mliḥ x-aneɣ. Waxxa tudert nettat tbedd x ipilaren wer seḥḥen, tzemmar di mkul lweqt ad aneɣ-temmel udem-nnes aɛeffan. Maca bnadem ixess ad issen mamec ɣa yegg ad iprufita dag-s, ad istemteɛ s tcuni-nnes.

Grover ittic tlata n tebridin i zi nzemmer ad nesmsurruf aked iyezzimen n tnefsect-nneɣ : Ixess-aneɣ ad nferreɣ min illa deg wul-nneɣ i ḥedd nettamen dag-s, manaya ad yejj aterras ad yeca belli netta aqa-t mliḥ x-as, niɣ mla nufa ḥedd ixess ad kid-s neqqim, ad kid-s d-nejbed awal. Bnadem mala wer yufi bu ca n ijjen izemmer ad iraḥ ɣer weḍbib. Qa « taweḥdanit » nettat d leɛdu n ugenfi. ixess wer nsemmeḥ i leḥriq ad aneɣ-yeṭṭef tudert-nneɣ, wer dji ad neqqim lebda d neccin nettru, neccetka. Ɣer ameggaru, ixess-aneɣ ad nessen min daneɣ-yemsaren ad zzag-s nenɛem i yixef-nneɣ, uca ad nugur ɣer zzat, waxxa yemsar min mma yemsaren.

Asit n PsychCentral, ittic ca n tfawin nniḍen, yeqqar ila bnadem ixess ad iqqim cwayt aked ixef-nnes ad d-ifekkar ca n ḥajet d tasebḥant tuqeɛ-as. Manaya ad zzag-s ibedd zzat i tallest-nni. Mamec nzemmer ad negg ca n tmeslayin nniḍen, maḥend ad neɣleb x iyezzimen-nneɣ. Ad nelmed ca n lḥajet d jjdid, ad negg arryaḍa, ad nɣer. Minzi leḥriq netta itssiɣa drus, waha di ddat n bnadem amek qqaren imussnawen, s uya mala nennhez cwayt wer lli ad kid-s nemseddar waha, niɣ ad kid-s nennam maca ataf nzemmer ad x-as neɣleb qaɛ.

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt