25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Isuraf tekkes tduli x lḥal n Ddriwec s ijjen wemselqi di Qasita.

Tiweḍ tmurgant n Isuraf ad tegg, di taddart n Iḥudriyen n tegrawt n Tsaft (Qasita), ass n lḥedd 05 nuwanbir 2023, ijjen umelqi n umherwaḍ x waddad amunan di tesga n Ddriwec.

Mamec yemsar useqsi x man-tt tilalt i izemmer ad yirar wamun amadan ḥuma ad tili ijjen tyumi di jjihet tanita i yettwassinfen.

Di beddu n umeslqi, ireḥḥeb umɣar n Isuraf s inewjiwen i d-yusin ɣer umelqi, mani i yenna ila qa din aṭṭas n imxumbal i nẓerr deg waṭṭas n yegran di Ddriwec, s uya i yexḍaren ass-a ad ssiwlen x manaya ḥuma ad awḍen ɣer ufuɣen min xef ɣa xedmen deg yimal.

Awern-as bḍan awal x inni d-yusin, mani xirebbi n iḥudriyen i yeksin awal, ssiwlen x tmeslayin i ten-icqan, min d-immalen taynit n wamun amadan i yettic i tyumi. Aked uyenni, ssiwlen x waddad n tesga d yemxumbal i day-s d ifessayen i izemmren ad ilin.

Deg umeggaru, amelqi-ya iɛejb-asen i inewjiwen n Isuraf, minzi issenhezz cwayt zeg useɣdi i yellan di nnḥit-a, minzi ad yewwec ijjen tdinamit d tameɣnast i wamun amadan mani aseɣdi-nnes d wenni i ittejjan addad aqqa-t ammu, wer ittbeddil.

Tenna Isuraf, ila iggur ad tefser min ɣa yeffeɣ wemsagar-a, ad t-cercen aked inni umi yecqa lḥal.

Timaynutin

Fser-itt