27.1 C
Nador
Ttlat 23 Yulyu 2024

Isebbaben n ladas di Nnaḍur ggin ijj n ubeddi ttettren a ten-jjen ad ssun.

Le Rifain

Munen yisebbaben n ladas ass n ssebt 11 yulyuz ɣer ṭeḥṭaḥa n ccabiba. Ttettren a dasen-ggen ca n ssuq niɣ a ten-jjen ad ssun di zzenqet n 10 ɣer ssuq n Wlad Mimun.

Lmexzen deg wussan-a imeggura yegga ijj n lḥemlet x yinni ittessun x tmewwa n yebriden, niɣ inni i dd-yessufuɣen sselɛet srusan-tt deg yebriden.
Manaya din wi yeqqaren aqa d ijj n lḥajet tessbeḥ, ad tejj tamdint ad tizdig, maca ɛawed din wi t-ittwalan d aqḍaɛ n rrzeq x waṭṭas n yinni i ttuɣa dd-ittwayen aleqquz n weɣrum zi manaya.

Amen nessen, Nnaḍur zi tneddam i yettwassnen s ddegg-a n tsebbabt n ladas. Ɛlayen ibriden-nnes merra ccuren s yinni i ittessun. D aya i ittejja ca n twalatin sḥab tiḥuna, d yimezdaɣ. Ttcetkan zeg wudem n temdint i ideḥḥan am yijj n jjuṭeyyet d tameqqrant.

Timaynutin

Fser-itt