25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Iran: Ittmenɣa akid‑s umaḍal!

Teḥkem yijjen lfusina di Iran x tlata n yebriɣen s tmenɣiwt, minzi yenna lmexzen n Iran belli ggin lfuyun, ssiɣen timessi deg uɣewweɣ i ttuɣa yellan di lexrif. Leḥkam‑a, aṭṭas n tmesmunin d yewdan di ddunect i umi wer yeɛjib, kkren a x‑as ɣewwɣen.

Zemmarent tmesmunin‑a ad sellkent iḥenjirn‑a zi lmut? simana-ya amen tekmel, ittenneḍ yijjen Hashtag “StopExecutionOfIranianProtestors” di Twitter, yexs ad yini: sbeddem tamenɣiwt n yimeɣnas Iraniyen”. iwdan i xef tḥekkem Lfusina s lmut, ttaglen‑ten ɣer tewwurt-nnes, s uya, imeɣnas n tlelli n dunect xsen ad sbedden manawya.
Saeed Tamjidi, Amir Hossein Moradi d Mohammad Rajabi. D yina d iḥudriyen i xef ḥekmen, ttuɣa carken dg uɣewweɣ n nuwenber i yeɛdun. Aɣewweɣ-nni yekker x liɣla n ɣasulina, maca ɣewwɣen day-s ula x leḥkam iferɣen di tmurt-nsen.

Deg uyur n brayer, tenna x-asen lfusina illa ssiɣen timessi di ṭṭumubinat, ggin lfuyun, uca tenna s leḥkam n lmut!

Aṭṭas n Iriniyen qqaren ittxessa ad tedwel lfusina deg wawal-nnes, ttlaɣan ɣer yijjen uswizi zeg Iraniyen d yilelliyen n umaḍal, ataf a dasn-ssiɣen afus, a kisen-carken di tɣuyyit x manaya i ttwalan d aḍlam.
Iyiraniyen n Diaspora, marra wer fhimen i leḥkam‑a n ttaɛeddu, ɛlaḥsab min ttarin di Twitter d Facebook, xsen ad ibeddel leḥkam-a qbel ma ad aglen tlata-nni n yiḥudriyen.

https://twitter.com/rozaahmdi/status/1283490815625527296?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1283490815625527296%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fde%2Firan-internationale-kampagne-gegen-todesstrafe%2Fa-54204619

“Fars” Tamunt taneɣmast tayiranit tenna belli, “lewzir n Lfusinat yudef di tmeslayt‑a simant-nnes. yeɣra lekwaɣeḍ n lfusina zi xaf‑sen ḥekmen, ifirmar‑asen”, maca lwizara n lfusinat tenker manaya, tenna belli manaya ad yili merra ttren-t yibuɣawen n iḥenjiren-nni waha.
Aṭṭas n “yibuɣawen n tesɣart” d yibuɣawen i yesqaden tibratin ɣer lwizara n lfusinat, maca tterran‑dd xaf‑sen s min wer iqebbel leɛqel, d min ttwalan nitni, urid d tidet, minzi nitni qqaren belli iḥudriyen‑a, wer sserɣen timessi, wer das-ḥḍiren, ɣewwɣen waha.

Arami yettwaṭṭef Amirhossein Moradi di nuwanbir 2019, Saeed Tamjidi d Mohammad Rajabi rewlen ɣer ṬṬurk, maca ṬṬurk tsellem‑iten i Ṭehran.

https://twitter.com/QoQnoos6063/status/1283501926307360768?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1283501926307360768%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fde%2Firan-internationale-kampagne-gegen-todesstrafe%2Fa-54204619

Ibrahim Kaboglu d amesnaw deg yizerfan n ṬṬurk, yenna : “asellem i dasen-ggin i Ṭehran, mala nexzer ɣer yizerfan n tseqqar imeḍlanen, nettaf ttuɣa yettxess wer ittili.” mamek ittetter ad ɛawden leḥkam zi jjdid, adu tiṭṭawin n yiḥeṭṭayen zi tmura n berra.

aɣewweɣ nuwenber 2019 di Teheran

Leḥkam day-s Tasertit(Politik)?

Mohammad Mohebbi d amerzu di tsertit, yenna i DW, belli “leḥkam‑a s tmenɣiwt, yus-dd ḥima ad yessidef tiggʷdi deg ugdud Ayirani, ẓẓelḍ ittraḥ ittmerni zi mani bdan yemxumbal aked Umarikan, Agdud aṭṭas yesɣeḍ ar mani yeḍḍuqqeẓ”
Lfusinat bnant leḥkam-nsent x lqurɛan, d tsuret yeqqarn belli inni i yettmenɣan akd rebbi, yekkar‑asn-dd ad ttwanɣen, niɣ ad ttwaggen x kruc, niɣ a dasn-ttwaqessen yiḍarn d yifassen niɣ ad dewlen d iḍriben…!
Qqaren yimesnawen n tsertit, belli inni iḥekkmen Iran tteggen-tt lebda d abrid a zay-s qqnen aqemmum i wegdud mala yexs ad yessiwel x tseqqarn‑nnes, Suya ttwalan belli ixessa tamurt n Iran, akid‑s kkren legnus, ataf ad tesbedd amseḥkam ɣa Cariɛa, ad ḍefren izerfan imeḍlanen.
Amun ad yekkes leḥkam s tmenɣiwt!
Tamunt i dd-yekkren x yiḥenjiren‑a, temɣar rami tedwel tessawal ad tesbedd leḥkam s tmenɣiwt deg umaḍal amen yekmel, urid di Iran waha, Hashtag yedwel yeqqar “lla i Leḥkam s tmenɣiwt”. Amenesty International teḥseb di 2018 251, di 2019 253 n ywdan i yuglen!

Lexxu aɣewweɣ‑a yeggur Online deg internet waha, manaya ttwalan yimeḍfar-nnes, belli day-s ssarḥet i yimeɣnas. ataf wer ttwaṭṭfen. Mamek zemmaren a day-s carken yewdan zeg umaḍal amen yekmel.

Dw.de

Timaynutin

Fser-itt