25.1 C
Nador
Ttlat 23 Yulyu 2024

Ina d rebɛa n Ifilmawen ssawalen x tikkest n macca deg Irlanda.

Zeg wami udfen inecraf n lḥirak ɣer leḥbes d nitni d adaf d ufuɣ deg umenɣi x tseqqar-nnsen. Merra wenn ikkin x leḥbes issen umi qqaren bnadem ad ikkes x macca. Aneḥbus wer ɣer-s ittɣimi bu ca n tebridt nniḍen minzi ɣa isɣuyy x tesɣart-nnes. Mɣar arrimet-nnes. d ta d tabridt i zi ssakkʷaḍen imeɣnas tabrat-nnsen i umaḍal. Ittili ijjen unhezzi maḥend ad asen-dd-rxun.

Tabridt-a n tikkest x macca, wadji ɣir Irifiyen i tuɣa tt-itteggen waha. Maca merra imeɣnas ittwaṭṭfen di leḥbusat n tdiktaturiyin d inecraf n pulitik d inni n array.

Sini terra taynit i manaya. Ca n ifilmawen ttwaggen, ttɛawaden tḥajit n tikkest x macca n ca n imeɣnas. Danita iggur ad neydar rebɛa n ifilmawen i yessiwlen x tikkest n macca.

Boby Sands : Hunger d 66 days d ina d ifilmawen iɛawden tudert-nnes.

Hunger (2008)

Irlandiyen ggin ijjen umenɣi d ameqqran aked Briṭaniya maḥend ad ggen ddewla-nnsen. X manaya ḍfaren aṭṭas n tebridin n weɣnas. Tuɣa izwar-asen ggin Ljic ajumhuri Ayralndi akudkud (INLA). S uya ttwaṭṭfen aṭṭas n imeɣnas-nnes ɣer leḥbes deg issgusa n sebɛin. Bobby Sans (isem-nnes n tidet Robert Gerard Sands) ilul di 09 Mars n 1954 di Newtownabbey deg Irlanda n ẓelmeḍ. Immut di 05 Mayyu 1981 di leḥbes n La Maze deg Irlanda. Tuɣa-t d amɣnas d Ayrlandi. Zegga i t-tuɣa yella di leḥbes. Ila ntaxben-t d aberlamani zi 09 abril ar 05 Mayyu. Immut zegga isseɛda 66 n wussan di leḥbes bla macca. Netta yettwaḥsab deg Irlanda acnaw ijjen umeɣnas d ameqqran yemmuten x tɣawsa n Irlandiyen.

Boby Sans, ttwaggen x-as tnayen n ifilmawen, ijjen qqaren Hunger (2008) issufeɣ-it-id Steve McQueen. Mamec din ijjen ufilm n ddukumunṭir yettwagg x-as qqaren-as : Bobby Sands: 66 Days (2016)

Some Mother’s son

some mother’s son

D ijjen ufilm nniḍen i yessawalen x tmeslayt n umeɣni jar Irlanda d Briṭanya. Yettɛawad tḥajit n tyemmatin n ijjen tnayen n ineḥbas aqqa-yen aked Bobby Sands di leḥbes. Tiyemmatin-a tteggent tizemmar maḥend ad d-rxun i tarwa-nnsent. Wami udfen di tikkest x macca tuɣa ɣer-sent tnayen n yebriden, ma ad weqqrent timexsa n tarwa-nnsent niɣ ad beddent kunṭra i tarwa-nnsent maḥend ad ten-senjem zi lmewt.

Afilm-a issufeɣ-it-id Terry George, yeffeɣ-d di 1996/

Maze (2017)

Deg Irlanda n ẓelmeḍ. Maze tuɣa yettwaḥsab zi leḥbusat min xef tella lɛesset tejhed deg Uruppa. Minzi di leḥbes-a i di tuɣa llan imeɣnas n Ljic ajumhuri ayralni akudkud. Di Cutenbir n 1983 Larry Marley isbedd tikkest-nnes x macca. I di ttuɣa yudef minzi wer das-iɛjib bu lḥal x mamec kid-sen ttemsurrufen di leḥbes. Tuɣa taxxamt-nnes igga x-as lɛesst ijjen uɛessas qqarn-as Gordon Close. Aterras-a yenjem-d zi lmewt. Di leḥbes tuɣa din amenɣi jar Iprutistantiyen d ikatulikiyen. Xenni ad issen ila mmis yudef la d netta ked IRA am netta. Uca Larry ad ixarres ad igg ca n tarwela d tameqqrant zi leḥbes n Maze. Maca maḥend ad igg manayenni tuɣa ixess-as labudda ad ixzar mamec ɣa igg ad yades ɣer Gordon Close.

Maze

ɣer ɛawed : Tikkest x macca: Cḥal i tzemmer tudert ad tsber i laẓ?

ɣer ɛawed : Inekraf n lḥirak n Arif sbedden tikkest x macca

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt