33.1 C
Nador
Ssebt 13 Yulyu 2024

Ina d isuraf n usenneɛ n ẓẓamar Arifi

Maḥend ad yettwaɛdel ẓẓamar, ittraḥ umedyaz ɣer idurar, irezzu-dd x ijjen marka n ukeccuḍ qqaren-as “seyyaḥ”, seyyaḥ-nni d aburi. Seyyaḥ ad yili d azeggʷaɣ, maca xmi i t-ittaf d azegza, ittawy-it-id ɣer taddart. Ittegg-it deg uxxam di tili ar ɣa aẓeɣ. Xmi ɣa aẓeɣ ad t-iqess. Ittqessas-it ijjen ijjen, kul tasirt ittqessas-itt weḥhḍ-s, uca ad ten-ismun s tnayen idsen. Ad ten-ismun ad icedd s ufilu. Awern-as ad ten-isnuqqb s tmessi.

Irezzu x ijjen wuzzal zeg inni izdaden-nni n tesbikt, ad t-igg x tmessi ad zzag-s isnuqqeb. Tinuqqab ɣer daxel. Xminni ɣa ismeḍ ad dd-yawi ccmeɛ n tziyzwa, ad as-t-iɣerref. Xminni ɣa ikemml aɣerref ad as-dd-yawi tiseyyaḥin ad tent-irekkeb x arras n ẓẓamar.

Ccix Mimun, ijjen umedyaz d Arifi, iqqar belli llan ca n waccawen ttasen-asen-dd zi lxarij, ttasen-dd zi Tturk, ittili n ddamus. Ittaywi-ten-dd d izegraren ittqassas-iten ɛla ḥsab lxedmet-nnsen nitnti. Ɛawed malla tejj-itt amenni d azegrar wer ittɣennej. Ig inna Ccix Mimun.

Timaynutin

Fser-itt