33.1 C
Nador
Ssebt 13 Yulyu 2024

Imussnawen iwḍen ad dd-sfaqqen min yemmuten!

Aṭṭas zi min ittmulluɣen sennej i tmurt wer izemmer ad yeddar bla ma yecca bla ma yeswa.
maca deg ijen usnufser n tarezzut ggin‑t ca n imussnawen d Ijappuniyen, iwḍen ad seddarn ca n Baktirya lemlayn n iseggusa zgʷami mmuten.

Ɛemmers wer tewqiɛ, iwḍen ca imussnawen d Ijapuniyen ad seddaren Baktiriya tuɣa ffarn‑t di lebḥar yarsan ktar zi myat melyun n iseggusa zgʷami. Ameqqran n tɣuri‑ya yegga Usinag n JAMESTEC i yarezzun di lallaɣ n lebḥurat umi qqaren “Yuki Murunu”, yenna i Duytcland funk Aliman, belli imarezzuten ufin baktirya‑ya di lallaɣ n 5700 mitru. Amkan-nni iẓra- nnes ɣer‑sen jar 13 d 100 melyun iseggusa.

Isuraf d jjdid di tussna

(Science Magazin) yenna belli imussnawen qqimen areɛben alami baktirya‑ya anict uya n iseggusa wer turiw, mamek yenna: nessen belli lmikrub izemmar ad yeddar deg imukan day-sen reḥmu aṭṭas, niɣ day-sen arhaj qaɛ, maca bra ma yufa min ɣa yecc, tuɣa wer t‑yetriji ḥedd!
BBC Tabriṭanit tessiwel x ca n tɣuriwin izwarent, iwḍent ad afent belli lmikrub izemmar ad yeddar mani wer izemmar ad yeddar ca n lexliqet nniḍen.

Tarezzut‑a tettarra‑dd taynit i waṭṭas n ixarrisen d imaynuten, alami baktirya‑ya tedder lemlayn iseggusa deg iẓra yarsan di lallaɣ n lebḥar, izemmar ad tili tudart ‑tarwes di tudart n baktirya‑ya‑ di ca n tmura nniḍen deg ujenna, bla tammurt-nneɣ, Science Magazin twalat d beddu n tarezzut x tudart di ca n imukan ɛemmers ma xarrsen imarezzuten ad din fafan x tudart.

BBC teksi‑dd x imussnawen‑a: “ɛad wer newwiḍ ad nefhem mamek yegga lmikrub‑a yenjem bla ma ad yecc anict uya n lweqt, ittxessa ad nsiɣi di tarezzut ḥima ataf ad nefhem”

Arradyu Aliman (Deutschland Funk) yenna x imarezzuten‑a belli ggin tizemmar ad seddern Baktirya‑ya, zegga i tt-idd-ssufɣen, tuɣa wer trijin a zzag‑s nejmen aṭṭas, maca iwḍen arrin‑dd buḥbel di 99% deg ijjjen wakud d ameẓẓyan, ɛawed belli lmikrub‑a yebda ittaru deɣya, mana yessufuɣ ɣar ijjen webrid: mala niweḍ neẓẓu tudart di ca n wemkan, nessu‑yas min t-ɣa‑yejjen ad yeɣmi, nzemmar ad dd-nexleq tudart deg imukan yemmuten. mamek ieemmar ad yarẓem tawwurt di tarezzutin x tudart deg ujenna.
Yuki Murunu yenna i BBC: “rami dayi i dd-ssiwḍen aneɣmis‑a, nniɣ aked yixef- inu, ad yili xḍan, niɣ ṭṭfen abrid n tarezzut urid nican, minzi twafit‑a, tesban-dd belli yella min yeqḍan x lmewt i lebda!

Timaynutin

Aqelɛi
Aqelɛi
Abdelmajid Akalai

Fser-itt