25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Imeɣnaj n Arrif, sḍuqqzen-d iɣennijen d imaynuten

Ussan n Isri. Lerifain.fr

Masyur.. Taseḍma ad tini awal-nnes

Deg ijjen tmeddit, ttuɣa ttbanen-d imeɣnaj n Arrif srusan dag-s x Youtube iɣennijen-nnsen imaynuten. « Waxxa ẓwiɣ lebḥer ɛduɣ, Arrif wer zemmreɣ ad ttuɣ », d wa d izli amezwaru i zi tebda taseḍma n Masyur, s tmijja yecnan n Najim Lmercuḥi. Aɣennij-a yettwagg s ukural aked taseḍma n « Afriwen Voice », s tmijja n Muḥa Azɣay d Kamal Ccix. Manaya ireẓẓem tamɛawant jar imeɣnaj iḥudriyen n Arrif ḥma ad saqaren ijjen tcuni, ad uyuren s musika Tarifit ɣer dat. Aɣennij-a d abidyuklip amezwaru n tseḍma n « Masyur » zegga ttuɣa i d-ssufɣen ijjen walbum n « Tiɣarruba », i yeggin amkan-nnes deg wazzareg n uɣennij Arifi.

Abidyuklip n “Masyur”

Isri.. D Itri deg ujenna n uɣennij Arifi

Ijjen uɣennij nniḍen yessbeḥ ad immerni ɣer rripirṭwar n uɣennej Arifi. S tmijja n Isri, ad aneɣ isqas artista Jamani ijjen llɣa ittwaxdem mliḥ akid-s iwalen muden, ddzen. Iwalen-a yura-ten s ijjen tiɣist d tameqqrant uzlawi Ḥmed Ssadqi. Aɣennij n « ussan » n Isri, maci ittic-d amaynu waha, maca izemmar ad yerẓem tiwwura nneḍni i di izemmar wenni umi itteɛjiben iɣennijen n Arrif ad ixḍar deg waṭṭas n iklussay n uɣennej. Di tidet urid deg uɣennij-a waha, maca s stil n « isri » amen yekmel yecna. Aked manaya, bnadem izemmer ad iɣer iwalen n uɣennij-a ad kid-s iqqas tcuni n llɣa di twalat d icten s « lyrics » izemmer ad iɣer umsḥessi x uvidyu n Isri.

Ussan n Isri

Ɛisam Agrawli iqelɛ-d nnefs s “tudert”

Aɣennij nniḍen, yegg-it Ɛisam Agrawli (Issam Agrawli x Youtube), d ijjen usingel, iqelɛ-as-d nnefs. Aterras  i das-isḥessan, ad yaca aked Dire Straites, Mark Knopfler d Eric Clapton.. Ijjen uɣennij ittcedda bnadem zeg umezwaru ar ameggaru, issadaf deg ijjen dduniyt n tcuni d waẓẓli. Aɣennij n « tudert » ttemsagaren dag-s tcuni n wawalen i yura Ɛebderraḥim Jaḥjaḥ aked tmijja yecnin n artista n Ɛisam i yxdmen mliḥ ɛawed ula x musika. Aked manaya, artistat n Arrif, rrin taynit i lhimmet n lyrics s Tmaziɣt ittemrusan x uɣennij, mani wenni wer yessinen bu i Tmaziɣt, ad x-as tehwen ad tt-yelmed.

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt