25.1 C
Nador
Ttlat 23 Yulyu 2024

Imaziɣen n tenyart n warbar asertan sbedden araq n ṭanja tiṭṭawin lḥusima

imaziɣen tggen tasertit

LeRifain

Dg wass n 12 yulyuz 2020 tesbed tanyart n warbar asertan taseṭṭa n ṭanja tiṭṭawin lḥusima. Days axfawen n qaε iraqqen n uɣezḍis n yeẓẓelmeḍ manaya yused awarni usbeddi n uraq n derεa tafilalt

aneɣmis-a issiwl xafs uraq n ljiha 12, mammec d-ays ssiwlen waxfawen n uraq racid lɣernaṭi d muḥemmed naḥas. X tseḍwin n tenyart d mani texs ad taweḍ s tzemmar nnes

Timaynutin

Fser-itt