22.1 C
Nador
Ttlat 28 Mayyu 2024

Imaziɣen, ad munen deg ijjen tekli di Paris

Deg wass n ssebt 20 i d ɣa asen (20 abril 2024), iggur ad tmun dyaspura n tamaziɣt zi merra timura n Tmazɣa, di Paris ḥuma ad dd-smektin s tefsut n Imaziɣen i ttuɣa yemsaren di tmurt n Leqbayel.

Tikli i ɣa yebdan ɣer tseɛɛet n tnayen n uzil, ad tkumasa zeg wazzreg n “la République” ar umeggaru n wazzreg n “la Bastille”.

Tus-d tikli-ya zegga ttɛicen aṭṭas n wegduden Imaziɣen abarru n imxumbal di min iqqnen ɣer izerfan n wefgan, amek i d-tettas ḥuma ad mmernyent tseqqar tidelsanin n Imaziɣen i zi ɣa awḍen ɣer lehna.

Bla ma a nettu min ittemsaren di Libya d amseksi d wadaf n Wagner di Ssaḥel x wegdud n Waẓawad d ubarru n imettinen i dd-yejja umseksi din, ɛawed inekraf isertanen i yellan di Leqbayel, Arrif d Mẓab.

Deg yiger-a yenna Sekkouti Khodir, ameɣnas Amaziɣ n tmurt n At Mẓab : “Tikli-yu neccin, neggur di-s, neṭṭalab s izerfan-nneɣ, nettbedda id imeɣnas-nneɣ i illan di leḥbas, ur nettettu uma-tneɣ Muḥemmed Baba Nejjar, ur nettettu ultma-tneɣ Kamira n At Sid, ur nettettu uma-tneɣ Naser Zzefzafi.”

Amek i yettwassen, tikli-ya ibedd x-as umegru n dyaspurat timaziɣin

Timaynutin

Fser-itt