22.1 C
Nador
Ttlat 28 Mayyu 2024

Ijjen wemsagar d aseklan issruɣa tifawin x ugellin Ḥasan Benɛaqiya

Tegga tamesmunt n “Adlis Amaziɣ” d tmesmunt n “Ameẓẓyan” Amsagar n Ḥasan Benɛaqiya i tsekla Tamaziɣt, s uzwel: “Ḥasan Benɛaqiya: Argaz n tsekla Tamaziɣt”, deg wass n ssebt I yeɛdun 23 Abril 2022 zi tseɛɛet n tesɛya d uzgen n yiḍ deg uxxam n wuddis adelsan di Nnaḍur. Amsagar-a i d-yusin aked wass amaḍlan n udlis, ixḍarent dag-s tnayen-a n tmesmunin ad beddent ɣer wudem n Ḥasan Benɛaqiya, d asemɣar i min yewca deg yiger adelsan d useklan.

Tebda tinawt s ijj tminut useɣdi x yiman n ugellin Ḥasan Benɛaqiya, awern-as, yerẓem umessugur n wemsagar Ɛebdelwaḥed Ḥennu awal-nnes s ureḥḥeb s inewjiwen, immel-asen mayemmi ittwagg wemsagar-a, qbel ma ad asen-issken min xef tbedd tamesmunt n “Adlis Amaziɣ” i ittwaḥsaben d ijjen tmesmunt d tamaynut temmerni-d ɣer tracca n tmesmunin Timaziɣin. Amsagar-a aseklan d wa d amsagar amezzwaru-nnes.

Zi senni, tessnked-d Ḥayat Buterfas i yellan d tazlawit d tamerzzut, s idlisen i ttuɣa yura Ḥasan Benɛaqiya s Tefransist d Tmaziɣt, mamec i d-issiwel Muḥemmed Buddhen ula netta x Ḥasan Benɛaqiya, immel-asen i yenni ttuɣa i yeḥḍaren xirebbi n tmeslayin i ttuɣa wer x-as ssinen, ula kṭer, aṭṭas n min ten-ismunen di tudert, maci ḥa deg uxarres d tira maca ula di tɣensa d tudert.

Usin-d ɣer wemsagar-a mass Milud d Muḥemmed Benɛaqiya, awmaten n ugellin, mani i yessiwel Milud x tecli n wuma-s di tudert zeg wami i t-ttuɣa d aḥenjir d ameẓẓyan, mamec i t-ttuɣa ixeddem zi lebda d miɣis zeg wami illa.

Ttuɣa tegga ula tamɣart n Ḥasan Benɛaqiya massa Sana Yeccu ad teḥḍer ula d nettat, maca deg ijjen tebrat d talikṭrunit i tessek i tmesmunin, tenna-asen ila qa iɛejb-as lḥal x usemɣer i das-ittwaggen i dduktur Ḥasan Benɛaqiya, mamec i das-iɛjeb lḥal wami ixḍaren amsagar-a x yisem-nnes.

Zeg uɣezdis-nnes, issiwel umari d usinarist Muḥemmed Buzeggu di tsadaft-nnes x tudrust n idlisen i d-ittffɣen s Tmaziɣt deg wanawen n tsekla, yenna-d belli qa mazal idlisen s Tmaziɣt ɛad udrusen zeg wami i d-iffeɣ udlis amezwaru s Tmaziɣt di Arrif. Yenna-d ɛawed aqqa ixess ad yili useggem d usegged n min d-itteffɣen d idlisen. Mamec issemɣer zi tmesmunt n “Adlis Amaziɣ” maḥend ad tirar ijjen tilalt deg usemɣer n tira n Tmaziɣt.

Ɛebdelmajid Benḥemmadi, issiwel x waṭṭas n ixarrisen i ttuɣa yellan di tira n Ḥasan Benɛaqiya x tsekla Tamaziɣt, am unurẓem x waṭṭas n isental di tira, mani ixess imariten wer ttilin d imeḥbas di tɣensa, d tmeslayin nniḍen i yeqqnen ɣer usenqeḍ d mamec ɣa yili umsurruf aked wawalen ireṭtalen di Tmaziɣt.. Immel-d amedya n uyenni di tmezgunt n “Taɣɣarect d tebqect” i yura mass Ḥasan Benɛaqiya.

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt