21.1 C
Nador
Jjemɛa 21 Yunyu 2024

Ijjen tmeɣunjt d Tamarikant tettɛawad min x-as ikkin aked porno.

Tenna tameɣnujt i iwwin aṭṭas n tsemɣurin n Grammy, Billie Eilish, ila ttuɣa tettebla s ifilmawen n porno di temẓi-nnes. Ddeg-a ibda ɣer-s zeg wami ila ɣer-s 11 iseggusa, manaya ijj-itt tettɛic aṭṭas n imxentisen, iffeɣ x tudert-nnes.

Tenna Eilish deg ijjen wemsawal i tegga aked arradyu « Sirius XM » belli tettwala ila ifilmawen n porno axmi « lɛurret » di tenyert-nnes.

Terni Eilish, i ɣa issemɣaren s wass n tlalit-nnes tis 20 ssebt i d-igguren, « ttuɣa ẓerreɣ aṭṭas ifilmawen n Porno, bac ad ssiwleɣ tidet, manaya ibda wami ila ɣer-i 11 iseggusa ».

Tameɣnujt Tamarikant teydar-d ila qa ddegg-a n ifilmawen ffɣen x leɛqel-nnes, tettaka axmi treddej, minzi teẓra aṭṭas n porno », mamec i tessiwel belli « qa tsufra aṭṭas zeg imxentisen minzi ca zeg ifilmawen i teẓra dag-sen ddenf, d aɛeffan s waṭṭas ».

Mamec tenna Eilish ila lux iqqes lḥal zeg ixef-nnes minzi ila tettɣil di min izwaren ila mala teẓra ddeg-a n Porno s waṭṭas ataf qa d llemliḥ i nettat.

Eilish nettat zi tnaẓurin timeẓẓyanin i yewwin rebɛa n tsemɣurin Grammy deg ijjen useggas, di 2020, wami ila yalleh ɣer-s 18 useggʷas waha.

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt