25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Ijjen tmarit tettɛawad : Wer ssineɣ ila day-i tutist ar mani wweɣ 27 iseggusa

D ijj n yirim (expérience) weḥḥed-s i yekkin x tamarit Marianne Eloise i dd-iɛawden x tḥajit-nnes aked tutist. D mamec tegga tessen ila dag-s tutist ar mani d 27 iseggusa ?

Deg uneqqis i dd-tefsar Nytimes Tamrikant, tenna tamarit Eloise ila netta ttuɣa tettaf tudert teqqseḥ x-as aṭṭas. Deg ifuṭuten n temẓi-nnes, tiṭṭawin-nnes lebda ttuɣa shant x kamira. Drus xminni i das-itteɛjib a temxellaṭ aked inniḍen, azgen ameqqran n lweqt-nnes tesɛedda-t di ca n tmeslayin i das-itticen laman.  

Waxxa zegga temɣer, ttuɣa ca n rrwayeḥ d ẓẓga iqqseḥ x-as a ten-teqbel. Nettat ttuɣa itteqsiḥ x-as a tekker, a tessenhez arrimet-nnes, niɣ a tessiwel nurmal. Deɣya deɣya tettmella xminni tettili aked iwdan-nneɣni.

Mamec ttuɣa i tt-itleqqef  uɛesseb d tjennect ; uca tḍerra ixef-nnes. Ila tettɣil ila aɛesseb-a i dag-s a zzag-s teffeɣ xmi ɣa temɣer, maca qaɛ wer yuqiɛ manaya. Ddegg-a n yemxumbal ggin-as aɛenkrif di tudert-nnes ula kṭer aked melmi mma tmeqqer.

Adyagnustik n tutist : d tamara wer tettkemmil !

Marianne Eloise: tala: Nytimes.

Di Yulyuz n useggas-a, tefhem tamarit mayemmi merra manaya i das-ittuqiɛen. Umi tiweḍ 27 iseggusa i tessen zeg yeḍbiben ila qa dag-s « ammerwi n tutist, aṭṭas n unhezzi d drust n taynit ». Xemsa n iseggusa i tecla d nettat trezzu a tessen min tt-yuɣin. Ticli-ya i tewwi maḥend a tessen min dag-s, tesseɛda dag-s aṭṭas n uɛayen ɣer yeḍbiben, d ifayuten n tmessugurin d ifessayen (ttaḥalil) i wer ittsilin ».

Waxxa amenni, di tutist-a tufa ca n tmeslayin-nneɣni tisebḥanin ; i tettxes deg yixef-nnes : « taynit-nnes i tettic i ca n tmeslayin, umi tetteɛqal mliḥ, d taycit-nnes tameqqrant ».

Tutist tettɛeṭṭel ɣer temɣarin kṭer zeg yergazen ?

Tenna tamarit belli umi tɛeṭṭel a tessen min dag-s yusa-as-d fci-ckel. Maca tufa manayenni nurmal umi nettat d tameɣart. Minzi aṭṭas n lweqt ila ttɣilen aqqa tutist wer tleqqef bu temɣarin.

Tiɣuriwin i illant lux, mmlint-id ila qa tutist tettɛɛeṭṭel wer tettbin ɣer temɣarin kṭer zeg yergazen, mamec timɣarin drust xminni tteggent ca n udyagnustik. Manaya wer ixes ca ad yini zeɛma qa drust n temɣarin i di yella tutist.

Din wi yeqqaren aqqa adyagnustik n tutist ittmeyyel ɣer iḥenjiren iwtman. Maca aṭṭas ttwalan ila tiwetmin lemmdent ad qelldent inneɣni. Ttexsent tiwtmin ad ilint ameknaw (t)inni i dasent-yunuḍen. X manaya, wer ttɛicent ca s wudem-nnsent mamec illa.

Maca drust xmini i tnejjeḥ deg uqelled, azgen ameqqran n twetmin ttaḥlent, ttehtutant di tnefsiyt-nnsent. Xezzren ɣer tiwtmin i di yella tutist axmi aɛesseb-nnsent nurmal, maca « rennint dag-s cwayt ».

Tiqqenufra tamunant

Wanita i yellan d amxumbel n temɣart tutist. Tettaca ila min dag-s amenni axminni temsebḍa x iwdan-nneɣni, uca tesnuffur-it Maca xminni i tettegg tizemmar bac a tegg ca n udyagnustik, ttmeyyken x-as.

Tamarit temmel-dd ila ttuɣa tettegg arrwina di tmezgida n tɣuri, ttuɣa tqelleɛ-dd nnefs di tɣuri d tira, maca deɣa tettaca s umelli. Uca ttuɣa tettegg ẓẓga, s uya, iselmaden smerraten-tt mini ijjin wer ɣer-s bu imeddukal, uca tḍerra ixef-nnes.

Xenni telmed a tesnuffer tidet-nnes, a tewwec iwadmen (des excuses) i min wer tezmir a tesnuffer. Taynit-nnes deg wawaḍ-nnes (adolescence) iban-dd nurmal i yella, min di teḍɛef, ttuɣa ttwalan iselmaden ila d lɛegzan i dag-s waha. Maca taynit-nnes d ukunsunṭri-nnes x ca n tmeslayin d manayenni i tt-iɛawnen maḥend a tadef tasdawit.

Lexdayem wer kid-s dd-ttisen

Umi tebda Eloise txeddem deg ijjen tesdlist (biblyuṭik), deɣya tufa ila leɛqel-nnes wer izemmer i lweqt n lxedmet d mamec teggur.

Kluci ittejja x-as lxedmet teqseḥ, xmi tettnekkara zik, d usemmiḍ i yellan deg usira ar ẓẓga. Xminni tettɣima tmenya n tseɛɛatin deg usira, manaya ismerrat  arrimet-nnes s waṭṭas, deg umezwaru ttuɣa wer das-icqi mala temsebḍa x inniḍen, maca di twalat tamezwarut a tfekker di manaya.

Ar mani d ameggaru i tedyagnustika i ixef-nnes.

Ijjen wass tlaɣa-as i Eloise i yemma-s tesseqsa-tt ma tettwala ila dag-s tutist. Tenna-as yemma-s « wah », xenni teqḍeɛ ccekk-nni ila qa aqqa-tt dag-s nican. Truḥ ɣer ijjen weḍbib, yenna-as « qa ippudar ad yili dag-s tutist », maca qa llista n uraji alaḥsab adyagnustik d tazegrart s waṭṭas.

Awerni ɛamayen zegga x-as wesqen zi lxedmet-nnes tamezwarut, teqbel Eloise ijjen lxedmet deg ijjen tesdlist-nneɣni, waxxa amenni, tufa ila iqqseḥ x-as a tennam aked lxedmet-a i di ggamen merra ixeddamen ḥa nettat.

S uya, tegga tizemmar-nnes bac ad tegg adyagnustik i yexf-nnes, nnan-as ila qa mala « wer tḍerri ixef-nnes » wer tzemmer ddewla a tt-tɛawen. Amenni i ttuɣa tettegg di temẓi-nnes, maca lux lla.

Umi ggin ẓeyyar alaḥsab kuruna, deɣya deɣya tennum tamarit aked tweḥdanit, maca ttuɣa tukez ila iqqseḥ a tedwel ɣer tudert mamec i tt-ttuɣa. S uya, tebda lxedmet-nnes aked ijjen tpsikulugt i yekkin tlata n wussan d nettat txezzer min yuɣin Eloise, zi senni tufa ila s tidet aqqa dag-s tutist.

Waxxa amenni, tamarit ttuɣa tefreḥ aṭṭas, minzi ɣer umeggaru tufa iwalen i ɣa iwsfen addad-nnes. Adyagnustik iwca-as tfawt maḥend ad tini i yenniḍen min teḥwaj. Maca ttuɣa tessitem mli wer tesseɛdi ijjen wezgen zi tudert-nnes d nettat tmell ixef-nnes.

Ijjen temẓi teqqseḥ

Tamarit tenna belli temẓi i tesseɛda teqqseḥ aṭṭas, la zi lxezrat n midden d iselmaden i ɣer-s dd-ixezzren, minzi wer dag-s fhimen mamec i kid-s ɣa msurrufen, la d nettat mamec tettmsurruf aked ixef-nnes.

Aṭṭas i ttuɣa x-as ittgernzen, ḍeḥḥken x-as, niɣ ca n twalatin ssaggʷaden-tt. Maca lux, wer trezzu ɣir ad as-tini i tḥenjirt-nni i ttuɣa tella, aqqa din wi tt-ittexsen, mamec ɛawed qa tutist maci d ca n ḥajet taɛeffant.

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt