24.1 C
Nador
Larbeɛ 24 Yulyu 2024

Hi uḥeggen min ixeddem! .. Ijjen di Ddriwec iḍiyyeɛ ijjen tbuhaliyt di berra!

tala: Almaghribtoday

Ijaḍarmiyen n Ddriwec, ṭṭfen ijjen izeddeɣ di berra. Ittɛedda x ijjen tbuhaliyt la d nettat tettili di berra. Uḍuf-nni i das-ggin i uterras-nni, yus-d zegga i t-teṭṭef ijjen kamira di lwesṭ n temdint.

Awerni umi zzag-s diklaran, ṭṭfen-t Ijaḍarmiyen. Alaḥsab mayen d-iεawed Nadorcity, aqqa wenni iṭṭfen ɛad aqqa-t ɣer Ijaḍarmiyen rezzun akid-s x mayen yemsaren. Qbel ma ad t-ssehwan ɣer lmeḥkama di Nnaḍur.
Alaḥsab mayen ttɛawaden imezdaɣ n Ddriwec, aṭṭas n yiwdan izeddɣen di berra ttɛeddan x tbuhaliyt-a teṭṭsen akid-s di berra s uɣil x-as. Merra manaya ittemsar d tmesmunin d imḍebbaren wer ggin walu maḥend ad sbedden manaya.

Timaynutin

Fser-itt